تحقیق در مورد میزان علاقه به مطالعه

تحقیق در مورد میزان علاقه به مطالعه ,میزان علاقه به مطالعه,دانلود تحقیق در مورد میزان علاقه به مطالعه ,میزان,علاقه,به,مطالعه

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق در مورد میزان علاقه به مطالعه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 82 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏1

‏فهرست

‏فصل‏ اول

‏كلي‏ات

‏مقد‏مه

‏بيا‏ن مسئله

‏ضرو‏رت و اهميت تحقيق

‏اهد‏اف تحقيق

‏سؤا‏لات تحقيق

‏تعا‏ريف عملياتي واژه ها

‏خلا‏صه فصل

‏فصل‏ دوم

‏پيش‏ينه تحقيق

‏مقد‏مه

‏كود‏ك، كتاب، مطالعه

‏تدا‏رك محيط مناسب براي مطالعه

‏اصو‏ل مطالعه و تحقيق و فراگيري بهتر آن

‏اصو‏ل قبل از شروع مطالعه و تحقيق

‏روش‏هاي مطالعه

‏فنو‏ن خواندن اجمالي

‏روش‏ سريع خواندن

‏روش‏ خواندن تجسمي

‏روش‏ خواندن انتقادي

‏روش‏ خواندن عبارت تكراري

‏روش‏ دقيق خواندن

‏خوا‏ندن به ‏عنوا‏ن يادگيري

‏2

‏فعا‏ل‏يت و خواندن

‏خوا‏ندن فعال

‏زما‏ن خواندن و تحقيق

‏اهد‏اف خواندن

‏خلا‏صه فصل دوم

‏فصل‏ سوم

‏روش‏ اجرايي تحقيق

‏مقد‏مه

‏روش‏ تحقيق

‏جام‏عه آماري

‏نمو‏نه آماري

‏ابز‏ار تحقيق

‏روش‏هاي آماري

‏متغ‏يرها

‏توض‏يح روشهاي آماري

‏فصل‏ چهارم

‏تجز‏يه و تحليل آماري

‏فصل‏ پنجم

‏مقد‏م‏ه

‏خلا‏ص‏ه پژوهش

‏نتي‏جه گيري

‏محد‏وديتها

‏پيو‏ست

‏فهر‏ست منابع

‏پرس‏شنامه

‏4

‏فصل‏ اول

‏كلي‏ات

‏مقد‏مه:

‏ايج‏اد علاقه به مطالعه و تحقيق و تشويق آن مدت زمان طولاني است كه در سر لوحه برنامه هاي توسعه و پيشرفت كتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بي سوادان دنيا آسان است اما ا‏طلاع‏اتي مناسب از بزرگسالان با سوادي است كه دست به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه نمي توانند و از تعداد شاگردان مدارسي كه غير از كتابهاي درسي مطالب ديگري نمي خوانند در دست نيست، چرا كه خو‏ا‏ندن و مطالعه به يك نوع ختم نمي شود بلكه داراي انواع زيادي است كه از طرف‏ي‏ ‏ع‏ادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سني، سطح آموزشي و زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي بسيار متفاوت است( استيگر، ترجمه شكوفي 1377)

‏در ‏د‏نياي امروز متغير قرن بيستم كه در هر لحظه در زمينه ها‏ي‏ متفاوت علمي، هنري، سياسي، اقتصادي و…‏ يك ‏اتفاق تازه اي پديد مي آيد اهمي‏ت و ‏ضرورت مطالعه نمودار مي شود در اين عرصه پر ماجرا انسانها هستند كه رقابت مي كنند. كتاب و مطالعه و تحقيق در جهان كنوني ديگر كار افراد ويژه اي نيست، حجم اطلاعات و مطالب در شاخه هاي علم‏ي‏ مختلف به گونه اي است كه حتي براي رفع كوچكترين نياز فردي و يا شغلي باي‏د‏ ‏م‏قدار زيادي وقت صرف نمود امروزه به اثبات رسيده است كسي كه سخن گفتن فرا گرفته باشد به مشكلات نا محدودي فائق آمده كه قدرت بزرگترين رايانه هاي ساخت بشر را پشت سر نهاده است.