روشهای حفاظت از موتورهای الکتریکی

روشهای حفاظت از موتورهای الکتریکی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد روشهای حفاظت از موتورهای الکتریکی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي و ﻣﺘﻨﻮع در رﻧﺠﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ وﺟﻮددادوﺑﻪﻋﻠﺖوﻇﺎﻳﻒﻣﺨﺘﻠﻒآﻧﻬﺎﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻔ د آﻧﻬﺎﻣﻮد وﺟﻮد دارد وﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎ درﺗﻤﺎم ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻮﺗﻮر و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎص آن ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد

شامل 31 صفحه pdf