صفر تا صد موتورهای سه فاز آسنکرون

صفر تا صد موتورهای سه فاز آسنکرون

مشخصات فایل مورد نظر در مورد صفر تا صد موتورهای سه فاز آسنکرون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎ )ﻣﻮﻟﺪ( ، و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ

شامل 135 صفحه pdf