پاورپوینت , ديکدرها و مولتي پلکسرها , 34 اسلاید , pptx

ديکدر , ساخت تمام جمع کننده با ديکدر , انکودر با اولويت مولتي پلکسر , پياده سازي توابع بولي توسط مولتي پلکسرها , گيتهاي سه حالته , ساخت مولتي پ?

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت , ديکدرها و مولتي پلکسرها , 34 اسلاید , pptx آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این پاورپوینت با موضوع ديکدرها و مولتي پلکسرها با 34 اسلاید با عناوین زیر

ديکدرساخت تمام جمع کننده با ديکدرانكودر با اولويتمولتي پلکسرپياده سازي توابع بولي توسط مولتي پلکسرهاپياده سازي يک تابع بولي چهار متغييره توسط يک مولتي پلکسر 8 به 1گيتهاي سه حالته ساخت مولتي پلکسر توسط گيتهاي سه حالته ديکدرکاربردها:حافظه اصلي ميکروپروسسور: انتخاب بانکهاي مختلف حافظهورودي و خروجي ميکروپروسسور: انتخاب دستگاههاي مختلفديکد کردن دستورات ميکروپروسسور: انتخاب واحدهاي مختلفحافظه: ديکد کردن آدرسهاي حافظهديکدر 2 به 4 با ورودي توانا ساز وقتي که E=0 باشد ديکدر فعال خواهد شد و خروجي متناظر با مينترمي که توسط A و B انتخاب شده است مقدار 0 خواهد داشت.lاما اگر E=1 باشد ديکدر کار نخواهد کرد و مقدار تمام خروجيها 1خواهد بود. lيعني D0 … D3 = 1ديکدر 4 به16وقتي که E=0 است ديکدر بالايي فعال و ديکدر پاييني خاموش خواهد بود.ديکدر بالايي مينترمهاي 0000 تا 0111 را توليد خواهد کرد.همه خروجيهاي ديکدر پاييني 0 خواهند بود.وقتي که E=1 است ديکدر پاييني فعال خواهد بود ديکدر پاييني مينترمهاي 1000 تا 1111 را توليد خواهد کرد. همه خروجيهاي ديکدر بالايي 0 خواهند بود. مثال از انكودرA decimal-to-BCD encoderlInputs: 10 bits corresponding to decimal digits 0 through 9, (D0, …, D9)lOutputs: 4 bits with BCD codeslFunction: If input bit Di is a i, then the output (A3, A2, A1, A0) is the BCD code for i,lبدست آوردن خروجي بدون جدول كارنومثال از ديكودرlInput Di is a term in equation Aj if bit Aj is 1 in the binary value for i.lEquations:

A3 = D8 + D9

A2 = D4 + D5 + D6 + D7

A1 = D2 + D3 + D6 + D7

A0 = D1 + D3 + D5 + D7 + D9

F1 = D6 + D7 can be extracted from A2 and A1 انكودر با اولويتخطا در صورتي كه بيش از يك بيت وردی انکودر يك باشد.lانكودر با اولويت مي تواند بيش از يك بيت يك در ورودي را بررسي كند و جواب درست دهددر صورتي كه بيش از يك بيت يك شود، بيت با اولويت بالاتر موثرخواهدبودتمرين

يك مدار تركيبي با استفاده از توابع زير مشخص شده است، با استفاده از دي كدر، مداری براي پياده سازي توابع زير رسم كنيد، فرض كنيد كه خروجي ديكدر در زمان انتخاب يك خط به صورت High در مي آيد

مولتي پلکسر

مولتي پلکسر يک مدار ترکيبي است که يکي از خطوط ورودي را انتخاب و به خط خروجي وصل خواهد کرد.

اگر تعداد وروديها برابر 2n باشد مولتي پلکسر n خط انتخاب دارد

پياده سازي توابع بولي توسط مولتي پلکسرها

هر تابع n متغييره را مي شود توسط يک مولتي پلکسر که n-1 خط انتخاب دارد ساخت

lبراي اين کار:ابتدا جدول درستي را تشکيل دهيد.ln-1 ورودي با ارزش را به وروديهاي انتخاب مولتي پلکسر وصل کنيد. lبه ازاي دو ردیف از جدول درستی، خروجي را بر حسب ورودي باقيمانده (کم ارزش ترين ورودي) تعيين کنيد.

وروديهاي مولتي پلکسر را طبق نتيجه مرحله قبل وصل کنيد

گيتهاي سه حالته

يک گيت سه حالته داراي سه حالت است: 0 و 1 و امپدانس بالا. در حالت امپدانس بالا خروجي مدار باز خواهد بود. وقتي که ورودي کنترل 0 باشد مقدار خروجي امپدانس بالا خواهدبود.lوقتي که مقدار ورودي کنترل 1 باشد خروجي به ورودي وصل خواهد بود.لذا مي توان هر تعداد دلخواه از خروجيهاي اين گيتها را به هم وصل نمود. بدون اين مشکل load داشته باشيم