ايجاد شكل موج مربعي و مستطيلي با استفاده از مولتي ويبراتور

ايجاد شكل ,موج, مربعي , مستطيلي, با استفاده از ,مولتي ويبراتور

مشخصات فایل مورد نظر در مورد ايجاد شكل موج مربعي و مستطيلي با استفاده از مولتي ويبراتور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

يك موج مربعي با آرايش يك مولتي ويبراتور مي تواند جهت سوئيچ حالت ها به صورت متناوب ايجاد شوداين عمل با اتصال اين مولتي ويبراتور مي تواند با يك مدارRc فيدبك انجام شود.مولتي ويبراتور پايدار خروجي با طول زماني از قبل تعيين شده را در پاسخ به يك تريگر كوتاه در ورودي ايجاد مي شوداين طول زماني توسط قطعات زمان بندي معيني از مقادير در مدار تنظيم شده استمولتي ويبراتور پايدار در خروجي توليد يك شكل موج مستطيلي ميكندو به ورودي ان هم هيچ سيگنالي نمي دهيممقادير قطعات زمان بندي شده به فرگانس سيگنال خروجي در مدار مشخص شده استعملكرد يك مولتي ويبراتور پايداريك نوع مدار مولتي ويبراتور از تركيبي از فيدبك منفي و مثبت استفاده شده است و با هم تشكيل يك شكل موج مستطيلي را مي دهندحالت پايداري در خروجي نداشتيم و يك مدار تك پايدار است

آزمايش 3 18 مولتي ويبراتور بي استابل: مدار بي استابل شكل زيررا ببينيد . اگر آمپر امپ ولتاژ اشباعV 10± را داشته باشد و اگر مقدار cz 0|01µf و R1 = 10k Ω باشد مقدر R2 و R را طوري تعيين ميكنيم كه فركانس نوسان 1khz شده و و شكل موج مربعي با پيك تو پيك 10v داشته باشيمتوليد پالس استاندارد مولتي ويبراتور مونو استابلتايمر مدار مجتمع: مدار 555 كه داراي مقايسه كننده است كه روي فليپ فلاپ و بافروترانزيستوري اجرا ميشود كه خازن را شارژ ميكندمقايسه كننده 1 را مقايسه كننده آستانه مي گويند كه خروجي ان را با يك ولتاژ رفرنس تنظيم شده است در vcc ⅔ را تبديل ميكند و مقايسه كننده 2 كه مقايسه كننده تريگر است ولتاژ ورودي را با ولتاژ رفرنس داخلي تنظيم ميكند در ⅓ vcc مقايسه ميكندكاربرد مولتي ويبراتور مونو استا بل تك پايدار از 555 Icعملكرد مولتي ويبراتور مونو استابل ( تك پايدار)همچنين مولتي ويبراتور باعث شارژ خازن با جريان تنظيم شده توسط مقاومت خارجي عمل ميكند موقعي كه اين مولتي ويبراتور تريگر شده است شبكه در حال شارژ در طول فاصله هاي زمان بندي سيكل ميكند فاصله هاي زمان بندي شده كل شامل را زمان دريافت كننده لازم براي شارژ خازن است كه تا حداكثر سطح آستانه مي باشد زماني كه vcc بالا به ورودي تريگر اعمال شده است خروجي مقايسه گر تريگر پايين