نحوة ايجاد يك پايگاه داده و شئی ها و نمودار آن

نحوة ايجاد يك پايگاه داده و شئی ها و نمودار آن

مشخصات فایل مورد نظر در مورد نحوة ايجاد يك پايگاه داده و شئی ها و نمودار آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست:تعريف پايگاه دادهشكل داده هاايجاد کردن نمودار پايگاه دادهتغيير دادن جزئيات نشان داده شده در يک نمودار يايگاه دادهاستفاده کردن از نمودار پايگاه داده برای نگهداری پايگاه دادهايجاد کردن شئی های پايگاه دادهنسخه برداری از يک پايگاه دادهباز گرداندن يک پايگاه دادهاستفاده کردنThe Database Maintenance Plan Wizardتعريف پايگاه دادهمنظور از ايجاد يك پايگاه داده ها ، سازماندهي داده ها به گونه اي است كه بتوان ميان بخشهاي آن ارتباط برقرار كرد و از راه جستجو به هر گونه آگاهي مورد نظر دست يافت .پايگاه داده هاي پيوستار(Relational DATABASE):بررسي بيشتر پايگاههاي ايجاد شده براي زبانهاي گوناگون ، نشان مي دهد كه از ميان سه گونه مهم و شناخته شده " سلسبه مراتبي "، " شبكه اي " و "پيوستار " ، نوع پيوستار بيشترين موفقيت را داشته است . دليل اين امر ، مي تواند سادگي نسبي و كارآيي بالاي آن باشد . نرم افزارهاي آماده اي براي اين منظور وجود دارد كه با بررسي ، مشاوره و آزمون مي تواند مناسبترين نمونه را برگزيد .شكل داده ها :داده هاي زباني ، در پايگاه به صورتهاي گوناگون گردآوري مي شود چه به شكل متن پيوسته و چه به صورت فهرستهاي واژگاني داراي تعريف و يا بدون تعريف و حتي مجموعه يادداشتهاي پژوهشي .پيوندهاي ميان داده ها:بخشهاي متون و اقلام به گونه اي با يكديگر ارتباط مي يابند كه امكان جستجو و دستيابي به بيشترين آگاهيها ، در زماني كوتاه فراهم گردد . مثلأ با معرفي يك واژه ، بخشي از يك واژه ، يك نشانه اختصاري ، پاره اي از يك متن ، نام نويسنده ، گونه اي از زبان ، نام يك اثر ، مفهوم كلي يك واژه ، و يا نشانه هاي كليدي ديگر ، بتوان به تعاريف ، مترادفها ، متضادها ، همخانواده ها ، تركيبات ، نمونه كاربردي ، تاريخ كاربرد ، نويسنده يا كاربرنده و بسياري ديگر از اطلاعات مربوط به آن دست يافت و يا آمارهايي از دسته هاي معيني واژه يا اصطلاح در يك يا چند متن دلخواه به دست آورد .ايجاد کردن نمودار پايگاه دادهشناخت درباره نمودار پايگاه دادهنمودارهای پايگاه داده يک راه خوبی برای مجسم کردن ساختار و ارتباطات جداول در يک پايگاه داده فراهم می آورد (طرح پايگاه داده). حاوی بودن آنها در داخل پايگاه داده خودش يک روش دستی برای سند سازی طرح می باشد از زمانی که نمودارها به طور خودکار هر تغييری را که شما می سازيد منعکس می کنند.

ايجاد يک نمودار پايگاه داده از يک طرح موجوداگر چه ايجاد يک طرح پايگاه داده کامل در داخل پنجره نمودار پايگاه داده امکان پذير است و ايجاد کردن نمودارها از جداول موجود رايج تر می باشد. ويزاردCreate Database Diagram آن را ساده می سازد. فقط جداولی که شما می خواهيد در نمودار موجود باشد را انتخاب می کنيم و ويزارد Create Database Diagram بقيه کار را انجام می دهد. يک بار شما يک نمودار پايگاه داده را با استفاده از Create Database Diagram ايجاد کرده ايد و شما می توانيد جداول را اضافه و برداريد و مقاديری از جزئيات نشان داده شده را برای هر جدول تغيير دهيد.