گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقا

گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقانه

مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 32فهرست مطالبچكيدهمقدمهاهداف کلی گزارشاهداف جزئیتشریح کلیات (بیان مساله ، گرداوری اطلاعات )توصیف مشکلگردآوری اطلاعاتالف. شاخص های کیفی وضع موجودالف. مشاهده ( Observation )ب. پرسش نامه پرسش نامه (Questionnaire)ج. مصاحبه (Interview )تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوري شدهموانع و مشکلات و نقاط ضعف تدریس دین و زندگیارائه راهکارهای مناسبانتخاب راه حل جديداجراي راه حل جديددر مجموع معیارهای اجراي راه حل به شرح زیر بوده استارزیابی اقدامات انجام شدهارزشيابي و تاثير اقدام جديدنتیجه گیریپیشنهادات استفاده از روش های فعال تدریس در درس دین و زندگی و قرآنراهکارهایی برای مشارکت مذهبی دانش آموزان در مدرسه• راهبردهای فضاسازی تربیتیراهکارهایی برای تعمیق و تقویت آموزه های دینیمنابع