آشنایی با تکنولوژي آموزشي و ضرورت و ویژگیها و کاربرد آن

آشنایی با تکنولوژي آموزشي و ضرورت و ویژگیها و کاربرد آن

مشخصات فایل مورد نظر در مورد آشنایی با تکنولوژي آموزشي و ضرورت و ویژگیها و کاربرد آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 25

تکنولوزي آموزشيفرايندي است پيچيده ويکپارچه که به افراد .خط مشي ها.آراء.تدابير و سازماندهي براي تحليل مسائل .ابداع .به کارگيري ارزشيابي ومديريت راه حل ها براي مسائل مربوط به همه جنبه هاي يادگيري انسان مي پردازد .درet راه حل مسائل از همه منابع يادگيري که جهت نيل بدان طراحي.انتخاب وبه کار گرفته ميشوند.اتخاذ مي گردد.اين منابع به عنوان پيام ها . افراد. مواد.تدابير وفنون شناخته مي شوند.فرايندهاي تحليل مسائل وتدبير .به کارگيري و ارزشيابي راه حل ها توسط edfاز طراحي.توليد.انتخاب.ارزشيابي .توشه آمايي.کاربرد وانتشار –کاربردشناسايي مي شود.فرايندهاي اداره يا منظم نمودن يک يا چندتاي اين عملکرد ها توسط emfشناسايي مي شوند.از مديريت سازمان ومديريت پرسنل روابط ميان اين عناصر توسط قلمرو مدل etنشان داده مي شوند.تکنولوزي آموزشي رويکردي است در مورد اينکه چگونه مسائل يادگيري انسان شناسايي و حل مي شوند.etرشته اي است که کاربرد فرايند پيچيده ويکپارچه براي حل مسائل يادگيري انسان مي پردازد.تکنولوزي آموزشي حرفه اي است که از تلاشي سازمان يافته براي کاربرد نظريه.مهارت فکري وکاربرد عملي ساخته شده است.2 تکنولوزي آموزشي اغلب باتکنولوزي درآموزش اشتباه مي شود.تکنولوزي در آموزش عبارت است از کاربرد تکنولوزي براي هر يک از فرايندها به اجراي آموزش مي پردازد وشامل اين موارد مي باشد: کاربرد تکنولوزي براي تغذيه .سلامتي .امور مالي .زمان بندي کردن.گزارش نمرات وديگر فرايندهايي که آموزش را در ديگر موسسات حمايت مي کند.3 تکنولوزي آموزشي اغلب باتکنولوزي ارتباطات اشتباه مي شودinstructional technology ,educatin technologyit زير مجموعه اي از et ميباشد وبراين مفهوم مبتني است که i زير گروه e است. it فرايندي يکپارچه وپيچيده است که به افراد عقايد تدابير .دستورالعمل ها وسازماندهي براي تحليل مسائل وابداع .به کار گيري . ارزشيابي مديريت راه حل هاي آن مسائل مي پردازد. البته در موقعيت هايي که در آنها يادگيري يک فرايند کنترل شده وهدفمند لست. در it راه حل مسائل از شکل عناصر و اجزاء سيستم آموزشي اتخاذ مي گردد که در طراحي. انتخاب و کاربرد پيش ساخت شده اند وبراي تکميل سيستم آموزشي تلفيق شده اند . اين عناصر به عنوان پيام ها.افراد.مواد.تدابير.تکنيکها وزمينه ها شناسايي مي شوند....بنابراين کل it در ميان شاخص هاي et وجود دارد. در حاليکه کل et در بين شاخص هاي it وجود ندارد. اگر it در کار است پس الزاما et هم هست.ولي عکس اين امر صادق نيست.در et توسعه و مديريت عملکردها حساب شده تر هستند چرا که آنها در منابع يادگيري بيشتري به کار ميروند نسبت به وقتيکه فقط عناصر سيستم آموزشي مد نظر هستند. در مورد تکنولوزي آموزشي مد نظر قرار داده است اين مقدمه را چنين تعريف مي کند: به کارگيري دانش علمي ما در مورد يادگيري انسان براي تکاليف عملي و فرايند تدريس و تعليم.در سال 1977 انجمن مورد نظر اين تعاريف را براي رشته تکنولوزي آموزشي ارائه ارائه نمودتکنولوزي آموزشي (et) فرايندي است پيچيده و يکپارچه که به افراد .خط مشي ها. آراء تدابير و سازمان ها براي حل مسائل وابداع .به کارگيري .ارزشيابي و مديريت راه حل اين مسائل در همه جنبه ها ي يادگيري انسان مي پردازد.>>جديد ترين تعريف اين انجمن از تکنولوزي آموزشي در سال 1994 ارائه شده است وبيان ميدارد که :<<تکنولوزي آموزشي رويکرد طراحي .توليد . کاربرد. مديريت وارزشيابي فرايندها و منابع يادگيراست سيلزوريچي 1994 ).)در ادامه مطالب نگاهي به تغييرات و يا جنبش هاي اصلي در رشته تکنولوزي آموزشي ارائه شده است:قبل از دهه 1920 :ارزيابي وآزمون جنبشدهه 1920 :نشانه هاي تکنولوزي در حال پيشرفت .جنبشآموزش ديداري.زمانيکه تصاوير و تصاوير متحرک مورد استفاده قرار مي گرفت تا واقعيت را به کلاس درس ببردهوبان.