معرفی شرکت پست، موزه پست، تمبر، خدمات پستی نوین و مرکز حقیقات آن

معرفی شرکت پست, موزه پست, تمبر, خدمات پستی نوین و مرکز حقیقات آن

مشخصات فایل مورد نظر در مورد معرفی شرکت پست، موزه پست، تمبر، خدمات پستی نوین و مرکز حقیقات آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 33

فهرست مطالبمعرفی شرکت پست....................................................................................دفتر امور پست بین الملل............................................................................اداره کل روابط عمومی.............................................................................موزه پست..............................................................................................بازار تمبر............................................................................................مرکز مکانیزه........................................................................................مرکز فن آوری اطلاعات..........................................................................آموزش وتحقیقات...................................................................................دانشکده علمی-کاربردی پست ومخابرات......................................................مرکز تحقیقات پست................................................................................چشم انداز پست ایران در 1380.................................................................خدمات پستی نوین...................................................................................کدپستی ده رقمی.....................................................................................طرح ساماندهی قبوض............................................................................فرودگاه پیام..........................................................................................معرفي شركت پست

ايران، يكي از پيشگامان عرضه خدمات پستي در جهان است و سابقه فعاليت هاي پستي در ايران به هزاران سال پيش باز مي گردد. اميركبير، صدراعظم ايران، بيش از صدو پنجاه سال پيش پست نوين ايران را پايه گذاري كرد. تـجربه طولاني، درك و شناخت روزافزون از خدمات پستي موجب شد تا با هدف فراهم آوردن تسهيلات لازم جــــهت استــفاده عمـــوم از خدمات پستي در ارتباطات داخلي وخارجي، اعمال سياست جامع در زمينه برنامه ريزي، تأسيس، تجهيز، گستــــرش و بهره برداري واحدهاي پستي و همچنين تأمين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور، هماهنـگ با آخـــرين پــيشرفت هاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات، در ســـال 1367، شركــــت پست جمهوري اســـلامي ايران، در قالب شركتــــي دولتي سازماندهي شده و وظايف زير را دنبال كند:

• بررسي و مطالعه در جهت شناخت هرچه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تأمين آنها• تهيه و تنظيم برنامه هاي جامع به منظور انجام خدمات پستي (قبول، حمل، مبادله و توزيع مرسولات، امانات پستــي، قبوض آب، برق، تلفن و …) در سراسر كشور و نظارت و هماهنگي در حسن اجراي آنها.• تأسيس، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي و بهره برداري از آنها• تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلــامي ايران، در جهت نشر و بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك آن

• صدور مجوز استفاده از دستگاه هاي فاكس (نمابر)• صدور اجازه استفاده از ماشين هاي نقش تمبر در امور پستي و اعمال نظارت بركليه امور مربوط به آنها• واگذاري صندوق هاي پستي شخصي و ايجاد پست رستانت در مراكز پستي• توزيع روزنامه، نشريات دوره اي و ساير مرسولات پستي• بررسي، تنظيم و حفظ رابطه با اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست و مشاركت در تدوين، دستورالعمل و توصيــــــــه هاي بين المللي مربوطه و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح• شركت در مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست به منظور تبادل نظر در مسائل پستي و جلب معاضدت هاي بين المللي در زمينه بهينه سازي شبكه پستي