چکیده mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دانش آموزانی که از طریق 150%;font-family:Cambria,serif;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA"> یادگیری فعال font-family:Cambria,serif;mso-bidi-font-fa مشخصات فایل مورد نظر در مورد ">چکیده mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دانش آموزانی که از طریق 150%;font-family:Cambria,serif;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA"> یادگیری فعال font-family:Cambria,serif;mso-bidi-font-fa" />چکیده mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دانش آموزانی که از طریق 150%;font-family:Cambria,serif;mso-bidi-font-family:Cambria" lang="AR-SA"> یادگیری فعال font-family:Cambria,serif;mso-bidi-font-fa" />

عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس کار و فناوری به کمک راهبرد های خلاقانه

گزارش تخصصی,بانک گزارش تخصصی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد عنوان گزارش تخصصی : علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس کار و فناوری به کمک راهبرد های خلاقانه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.چکیدهدانش
آموزانی که از طریق

یادگیری فعال

به یادگیری می بردازند

نه تنها بهتر یاد می گیرند

بلکه از تجربه یادگیری لذت بیشتری نیز می برند .حتی اگر دبیر بهترین سخنران باشد
ودر تمام مدت جلسه درسی به سخنرانی
بپردازد
ممکن است یادگیری

صورت

گیرد اما این یادگیری به اندازه یادگیری که در موقعیت فعال به وجود می آید کامل
جامع وپایدار نیست
. به نظر بین وویتاکر یکی ازمهمترین
راهبرد های فعال کردن دانش آموزان در فرآیند یادگیری ازگروهها مطالعه در کلاس و
فراهم کردن فرصت بحث

تبادل نظر وپرسش و باسخ است (بین وویتاکر 2000)اینجانب ..... در طرح ابتکاری فوق
الذکر بر آنم که از طریق مشارکت و فعالیت و کار گروهی و روش تدریس فعال دانش
آموزانم را به درس کار و فناوری علاقه مند سازم. طرح ابتکاری حاضر با هدف بهبود
عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآورس
شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح
علاقه و نگرش دانش آموزان به انجام کار گروهی در کارهای عملی کار و فناوری بود که
اعتبار آن از سوی صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده
ها مشخص گردید که عملکرد دانش آموزان در سطح پایینی قرار دارد. راه حل های اعمال
شده در این طرح ضمن بهره گیری از مشارکت ونظرات ذیربطان شامل آموزش مهارت کار گروهی
در انجام کار عملی مطرح کردن موضوع با مدیر مدرسه و درخواست کمک از مدرسه بود. پس
از انتخاب راه حل ها با ابزارهای استفاده شده در شواهد یک به ارزشیابی اقدام
پرداختیم که نتایج حاصل کار عملی دانش آموزان نشان می دهد که عملکرد آنها در شواهد
یک بیشتر است.