مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار

مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار,تحقیق مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار,پروژه مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار,مقاله مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواد

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این فایل به بررسی مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده (حل مشگل –ارتباط –نقش ها –واكنش هاي عاطفي-مشگلات عاطفي – كنترل رفتار) نوجوانان بزهكار و غير بزهكار می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 100 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
خانواده کانون و هسته تشکیل اجتماعی بوده و بعنوان یک سیستم کوچک اجتماعی است که زیر بنای جامعه بزرگتری را فراهم می کند و هنجارها و ارزشهای حاکم بر آن بر تک تک افراد تأثیر قطعی دارد .
شناخت سازمان و انگاره های خانواده می تواند بعنوان کلیدی برای شناخت رفتارهای فرد پرورش یافته در آن تلقی گردد زیرا بدون تردید خانواده مهمترین عامل پیدایش و تشکل شخصیت فرد محسوب می شود لذا با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق حاضر نیز به جنبه های خانوادگی مؤثر بر بزهکاری تأکید دارد لازم است توضیحات پیرامون خانواده و وظایف و … آن ارائه شود .
بزهکاری کودکان و نوجوانان از مسائل و مشکلات اجتماعی پیچیده دنیای امروز است جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی علل پیدایش نابهنجاریهای کودکان و نوجوانان را از دیدگاههای مختلف بررسی کرده اند .
بعضی به عامل روانی توجه بیشتری معطوف داشته اند این گروه نابهنجاری را حاصل احساس حقارت و یا نوعی خود آزاری می دانند . عده ای از صاحب نظران علت پیدایش بزهکاری نوجوانان و جوانان را در عوامل اجتماعی دانسته اند و می گویند برای بررسی علل پیدایش نابهنجاری قبل از هر چیز باید محیط اجتماعی و سیستم اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد .
کودک اولین تجربیات خود را برای هم زیستی با دیگران در خانواده می آموزد و رشد و فعالیت های آینده اش را پی ریزی می کند و سعادت و شقاوت وی ریشه در خانواده اش دارد .
وجود شرایط عاطفی ناسالم ، یعنی منفی بودن نقش های خانوادگی ، در میان اعضای خانواده های مجرمان بیش از خانواده های غیر بزهکار است چنین نقش هایی بیشتر به شکل خصومت ، آزردگی ، نفرت ، خرده گیری ، پرخاش و نابسامانی های روانی آشکار می شوند این چنین خصلت هایی باعث ایجاد اضطراب در نوجوانان می شود .
سطح تحقیق حاضر در سطح علی مقایسه ای می باشد . ضمن آنکه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده و جامعه آماری مطالعه حاضر را نیز نوجوانان و جوانان کانون اصلاح و تربیت تهران تشکیل می دهند که ۳۰۰ نفر می باشند و از بین آنها ۵۰ نفر انتخاب گردیدند و همچنین کلیه دانش آموزان ( دبیرستان عموئیان ) که تعداد کل دانش آموزان ۲۰۰ نفر می باشند و ۵۰ نفر از بین آنها انتخاب گردید .
از طرفی داده ها و اطلاعات لازم نیز از طریق مصاحبه و ابراز پرسشنامه (FAD) جمع آوری گردیدند و جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است .
نتایج حاصل نشان داد که تمام فرضیات تحقیق رد شده است و رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل حل مشکل ، ارتباط ، نقش ها ، واکنش های عاطفی ، مشارکت عاطفی ، کنترل رفتار و عملکرد کلی با بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان وجود دارد
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
– مقدمه ۳
– بیان مسأله ۴
– اهمیت تحقیق ۶
-اهداف تحقیق ۸
– فرضیه های تحقیق ۹
– تعاریف عملیات واژه ها ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
– ساختار خانواده و کجروی اجتماعی ۱۲
– تعریف خانواده ۱۲
– ساختار و انواع خانواده ۱۳
-وظایف خانواده ۱۶
– عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار ۱۸
– تعریف بزه ۲۳
– علائم و نشانه های بزهکاری ۲۳
– علل بزهکاری ۲۴
– تبیین زیست شناختی کجرویهای اجتماعی ، بزهکاری ۲۶
– نظریه زیست شناختی بزهکاری مبتنی بر الگو ( تیپ ) بدنی ) ۳۱
– نظریه کروموزمی ۳۲
– نقد و بررسی ۳۵
– تبیین روان شناختی کجروی ۳۶
– نظریه کج رفتاری زیگموند فروید ۳۹
– نظریه یادگیری ۴۱
– تبیین جامعه شناختی انحراف و کجرویهای اجتماعی ۴۲
– تئوری انحراف از دیدگاه کارگرد گرایی ۴۳
– انحراف از دیدگاه تضاد گرایی ۴۵
– تحقیقات پیشین ۴۸
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
– جا معه آماری ۵۲
– نمونه و روش نمونه گیری ۵۲
– ابزار اندازه گیری ۵۲
– روش جمع آوری اطلاعات ۵۷
– روش آماری ۵۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش ۵۹
توصیف داده ها ۶۱
تحلیل استنباطی داده ها ۶۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۶۵
– خلاصه تحقیق ۶۷
– بحث و نتیجه گیری ۷۰
– توصیه ها و پیشنهادات ۷۵
– بیان محدودیت ها و موانع ۷۹
منابع فارسی ۸۲