رابطه ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده-پایان نامه رشته روانشناسی

ذهن آگاهی, انعطاف پذیری شناختی, کیفیت زندگی, زنان سرپرست خانواده

مشخصات فایل مورد نظر در مورد رابطه ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده-پایان نامه رشته روانشناسی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

14.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus" >چکيده14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus";
mso-bidi-language:FA >پژوهش حاضر با هدف رابطه ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی
با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده مورد بررسی قرارگرفته است.
font-family:"B Lotus" > mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus" >جامعه آماری
پژوهش حاضر زنان سرپرست خانواده
mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus";mso-bidi-language:
FA >شهر
12.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus" >تهران در سال1397 می‌باشد که 3448
نفر بوده اند و حجم نمونه 162 نفر می باشد
که از سه مرکز بهزیستی واقع در شهر تهران بطور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و ابزار
پژوهش پرسشنامه‌‌ی «ذهن آگاهی»، «انعطاف‌پذیری شناختی» و پرسشنامه‌ی «کیفیت زندگی»
می
font-family:"B Lotus" >باشد و اطلاعات بدست آمده، پس از جمع‌آوری با استفاده از
نرم افزار
SPSSmso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus" > مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ در این پژوهش
از روش آماری توصیفی
12.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus";mso-bidi-language:FA >و همبستگی font-family:"B Lotus" >استفاده شد. نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش
با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (
K-Sfont-family:"B Lotus" >) مورد بررسی
قرار گرفت تا با استفاده از شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و نمودار متغیرهای پژوهش
مورد توصیف قرارگیرد. سطح معنی‌داری متغیربزرگتراز
"B Lotus";mso-bidi-language:FA >05/014.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus" > می‌باشد،
به عبارت دیگر شکل توزیع مربوطه نرمال می‌باشد؛ فرضیه‌های پژوهش با استفاده از
همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین «ذهن
آگاهی» و «انعطاف‌پذیری شناختی» با «کیفیت زندگی» درسطح
font-family:"B Lotus" >01/0رابطه مثبت
و معنی‌داری وجود دارد، به عبارت دیگر با افزایش «ذهن آگاهی» و «انعطاف‌پذیری
شناختی» بر میزان «کیفیت زندگی» افزوده می‌شود.

14.0pt;line-height:120%;font-family:"B Lotus" >فهرست مطالب

normal;mso-ansi-font-weight:bold >فصل 1:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:"B Lotus";font-weight:normal;
mso-ansi-font-weight:bold > کلیات تحقیق
2
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:
minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-weight:
normal >

Zar >1-1-12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" > مقدمه.......................................3mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA >

12.0pt;font-family:"B Lotus";mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal > 1-2- بیان مسئله
mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:normal >....................................7

12.0pt;font-family:"B Lotus";mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal > 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:Zar >...........................11

12.0pt;font-family:"B Lotus";mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal > 1-4- اهداف تحقیق
mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:Zar >..................................15

12.0pt;font-family:"B Lotus";mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal > 1-5- فرضیه های تحقیق
mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:Zar >................................15

12.0pt;font-family:"B Lotus";mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:
normal > 1-6- تعریف مفهومی متغیرهای
پژوهش
........................15

"B Lotus" >1-6-1- تعریف مفهومی ذهن آگاهی. Zar >15font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA >

"B Lotus" >1-6-2- تعریف مفهومی انعطاف پذیری شناختی. Zar >16font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA >

"B Lotus" >1-6-3- تعریف مفهومی کیفیت زندگی. Zar >16font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA >

"B Lotus" >1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش... Zar >16font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA >

"B Lotus" >1-7-1- تعریف عملیاتی ذهن آگاهی. Zar >16font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA >

"B Lotus" >1-7-2- تعریف عملیاتی انعطاف پذیری شناختی. Zar >16font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA >

"B Lotus" >1-7-3- تعریف عملیاتی کیفیت زندگی. Zar >17font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA >

12.0pt;font-family:Zar;font-weight:normal;mso-ansi-font-weight:bold >فصل 2:font-weight:normal;mso-ansi-font-weight:bold > مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه
تحقیق
18
font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-weight:
normal >

Zar >2-1-12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >مقدمه. 19mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA >

Zar >2-2- 12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >مبانی نظری. 20mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA >

Zar >2-2-1- 12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >ذهن آگاهی. 20mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA >

Zar >2-2-2- 12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >انعطاف پذیری شناختی. 26mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA >

Zar >2-2-3- 12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >کیفیت زندگی 29

font-family:Zar > 2-2-3-1-14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >ابعاد
کیفیت زندگی
12.0pt;line-height:90%;font-family:Zar >...... font-family:Zar >... mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:90%;font-family:Zar >...... line-height:90%;font-family:Zar >.......31

Zar >2-3-12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >پیشینه پژوهش... 33mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA >

Zar >2-3-1- 12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >پیشینه پژوهش در داخل. 33mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA >

Zar >2-3-2- 12.0pt;line-height:90%;font-family:"B Lotus" >پیشینه پژوهش در خارج. 36mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-bidi-language:AR-SA >

12.0pt;font-family:Zar;font-weight:normal;mso-ansi-font-weight:bold >فصل 3:font-weight:normal;mso-ansi-font-weight:bold > روش اجرای تحقیق 41