اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی

طلاق, نیشابور,روحی, عاطفی, اجتماعی,رابطه, زناشویی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

rtl;unicode-bidi:embed >mso-bidi-language:FA >

rtl;unicode-bidi:embed > گرایش مشاوره خانواده

rtl;unicode-bidi:embed >

rtl;unicode-bidi:embed >mso-bidi-language:FA >فهرست مطالب :direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Davat";mso-bidi-language:FA >direction:rtl;unicode-bidi:embed >direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Nasim";mso-bidi-language:FA >فصل اول : کلیات تحقیقdirection:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
مقدمه ........................................ 1direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
بیان مسئله ................................... 3direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
اثرات و عوارض طلاق ............................ 6direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
آثار اجتماعی طلاق ............................. 7direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
عوامل مؤثر بر طلاق ............................ 9direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
راه حل مسئله ................................ 11direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
اهمیت و ضرورت تحقیق ......................... 13direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی ................. 15direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی .................... 17direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
ضرورت تحقیق ................................. 18direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
اهداف تحقیق ................................. 19direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
هدف کلی ..................................... 20direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Nasim";mso-bidi-language:FA >فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیقdirection:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
مبانی نظری ................................. 21direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
طلاق از دیدگاه اسلام .......................... 27direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
طلاق از دیدگاه قرآن .......................... 29direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
طلاق از دیدگاه مسیحیت ........................ 31direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
تاریخچه طلاق ................................. 33direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
طلاق و انواع آن .............................. 33direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
پیشینه تحقیق ................................ 35direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
مدل ......................................... 37direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
فرضیه های تحقیق ............................. 38direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
مفاهیم و متغیر ها ........................... 38mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:FA >direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Nasim";mso-bidi-language:FA >فصل سوم : روش تحقیقdirection:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
روش تحقیق ................................... 40direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
نحوه انجام کار .............................. 40direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
جامعه آمار ی................................. 40direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری ............... 40direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Nasim";mso-bidi-language:FA >فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و
اطلاعات
mso-bidi-language:FA >direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
نمودار و جداول مربوط به طلاق .............. 65-41direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Nasim";mso-bidi-language:FA >فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتdirection:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
نتایج یافته ها .............................. 66direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
پیشنهادات ................................... 69direction:rtl;unicode-bidi:embed >font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA >
پرسشنامه .................................... 69mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:FA >

FA >مقدمهmso-bidi-language:FA >font-family:Zar;mso-bidi-language:FA > وقتي كه جغد طلاق بر آستانه ي خانه اي نشست و
غبار غربت و تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جوجه هاي بي پناه و
سرگردان در جستجوي پدر و مادر خويش پرپر مي زنند. گاه در دامن مادر مي آويزند تا
لانه را رها نكند و گاه پدر را صدا مي زنند تا براي هميشه تركشان نگويد، زيرا آنان
هنوز در آستانه ي پروازند، هنوز دهان گرسنگي خود را براي غذاي محبّت والدين گشوده
اند، هنوز گرماي تن مادر را مي طلبند تا بال و پر بگشايند و در آسمان پاك و صاف
خوشبختي اوج گيرند و زمزمة صدايشان دشت سرسبز زندگيشان را پراكند، ولي اكنون اين
جغد طلاق است كه بر سرشان فرود آمده و كابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته
است. اينك پدر يا مادر كداميك پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ كداميك بال
نوازش بر سر اين جوجگان بي پناه خواهد گسترد؟ كداميك فروغ محبّت را به لانه ي
تاريك هدايت خواهد كرد؟ و اينها پرسشهايي است كه كودك در جستجوي پاسخ آنان است.FA >او قانون نمي داند، او تنها مي خواهد به يك اندازه با هر دوتاي پدر و مادر
باشد و از رنج بي پدري يا بي مادري به يك ميزان افسرده و نگران است.line-height:150% >font-family:Zar;mso-bidi-language:FA >فراموش نكنيم كه طلاق يك فاجعه است امّا
اگر تنها راه حل موجود باشد وظيفه داريم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانيم. كودكان
قربانيان بلافصل طلاق والدين خويشند. اگر نتوانستيم فضاي مطلوب و شادي بخش
خانوادگي را برايشان فراهم كنيم دست كم بايد بياموزيم كه چگونه آنها را از صدمات
ناشي از طلاق تا حد امكان در امان داريم.FA >طلاق يكي از غامض ترين پديده هاي اجتماعي عصر ما را از ديدگاه كساني كه بيش از
همه آنها لطمه مي بينند بررسي مي كند. پديدة طلاق (راه حل) رايج و قانوني، عدم
سازش زن و شوهر، فروريختن ساختمان خانواده، قطع پيوند زناشويي و اختلاف ارتباط
پدرو مادر با فرزند، توجه اصلي به پيامدهاي طلاق و اثرات روحي، عاطفي، اجتماعي و
اقتصادي آن بر فرزند است و در كنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ي كوتاهي كرده،
سابقه ي طلاق به 20 قرن مي رسد. مذاهب عمده همانگونه كه در زمينه ي ازدواج و روابط
زن و مرد رهنمودها و معيارهايي مقرّر كرده اند به امكان قطع اين رابطه و نحوه ي آن
نيز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ي اخير است كه طلاق به عنوان يك مسأله ي جدي
اجتماع مطرح است.line-height:150% >font-family:Zar;mso-bidi-language:FA >من با طرح اين مسأله و تحقيق در اين مورد و
با بيان اينكه طلاق بلاي خانمان سوز است در صدد بررسي علل و عوامل اصلي اين پديده
ي شوم برآمدم تا خوانندگان اين تحقيق اين مسأله را جدّي تر گرفته و راهكارهاي آنرا
براي زندگي خود در نظر گيرند تا بتوانند خود را از دام اين بلا برهانند."Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:
"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:FA >
page-break-before:always >