تحقیق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک چیست,تجارت الکترونیک در ایران,تحقیق تجارت الکترونیک,تحقیق تجارت الکترونیکی,تحقیق تجارت الکترونیک pdf,مقاله تجارت الکترونیک,پایان نامه تجارت الکترونیک,پایان نامه تجارت الکترونیک در ایران

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقيق با موضوع بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران،

در قالب doc و در 147 صفحه، قابل ويرايش، شامل:


فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

1-1- بیان مسأله

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

1-3- اهداف تحقیق

1-4- سؤالات تحقیق

1-5- فرضیه های تحقیق

1-6- مدل مفهومی تحقیق

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعي

1-7-2- قلمرو مکاني

1-7-3- قلمرو زماني

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق


فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

2-1- تعریف تجارت الکترونیک

2-2- تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه هاي مختلف

2-3- تعریف اینترنت

2-4- تاریخچه تجارت الکترونیک

2- 5- بلوغ تجارت الکترونیک

2-6 - چارچوب تجارت الکترونیکی

7-2- تجارت الکترونیک در برابر تجارت سنتی

2-8- طبقه بندي تجارت الکترونیکی از دیدگاه هاي متفاوت

1-8-1-1- تجارت بنگاه با بنگاه (B2B)

2-8-1-2- تجارت بنگاه با مشتري ( B2C)

2-8-1-3- بنگاه به بنگاه به مشتري (B2B2C)

2-8-1-4- تجارت مشتري با مشتري (C2C)

2-8-1-5- تجارت مشتري با بنگاه (C2B)

2-8-1-6- تجارت نظیر به نظیر( P2P)

2-8-1-7 - تجارت موبایل

2-8-1-8 - تجارت الکترونیکی درون سازمانی

2-8-1-9- تجارت الکترونیکی بنگاه به کارکنان

2-8-1-11- تجارت الکترونیکی غیرکسب وکاري

2-8-1-12- آموزش الکترونیکی

2-8-1-13 - بازار به بازار

2-8-1-14- دولت الکترونیکی

2-8-2- طبقه بندي تجارت الکترونیکی با توجه به ماهیت برنامه هاي کاربردي

2-8-2-1- بازارهاي الکترونیکی

2-8-2-2- سیستم هاي اطلاعاتی بین سازمانی (IOS)

2-9- مزایاي تجارت الکترونیک

2-9-1- مزایا براي سازمان ها

2-9-2- مزایا براي مشتریان

2-9-3- مزایا براي جامعه

2-10- محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیکی

2-10-1- محدودیت هاي فنی تجارت الکترونیکی

2-10-2- محدودیت هاي غیرفنی تجارت الکترونیکی

2-11 - نگاهی به تجارت الکترونیک در جهان و ایران

2-11-2- تجارت الکترونیک در ایران

2-12- تجارت الکترونیکی از دیدگاه داخلی

2-13- موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران

2-14- عوامل مانع در رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران

2-15- عوامل محرك تجارت الکترونیکی

2-15-1- انقلاب دیجیتالی

2-15-3- فشارهاي کسب وکار

2-15-4- پاسخ سازمانی

2-16- تأثیرات تجارت الکترونیکی

2-16-1- بهبود بازاریابی مستقیم

2-16-3- تعریف مجدد رسالت سازمان

2-17- ابزارهاي تجارت الکترونیک

2-18- پیش نیازهاي برون زاي استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

2-19- پیش نیازهاي درون زاي استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک

2-20- بررسی مدل هاي بکار رفته در پذیرش و استقرار تجارت الکترونیک

2-20-2- مدل پایه اي موانع اتخاذ تجارت الکترونیکی

2-30-3- مدل جامع پیاده سازي و توسعه تجارت الکترونیکی

2-20-4- مدل مفهومی عوامل مؤثر بر به کارگیري تجارت الکترونیک


فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

3-1- روش‌ شناسي تحقيق

3-2- جامعه آمار

3-3- نمونه آماري

3-4- روش نمونه گيري

3-5- روش جمع آوري داده ها

3-6- ابزار گردآوری داده ها

3-7- روايي و پايايي پرسش نامه

3-7-1- روايي

3-7-2-پايايي

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ ها

3-9- روش‌ ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق

3-9-1- آمار توصيفي

3-9-2- آمار استنباط


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1- يافته‏ هاي توصيفي

4-2- آمار استنباطي

4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)

4-2-2- آزمون میانگین یک جامعه


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

5-1- بررسي يافته‌ هاي پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه آماری

5-2- بررسي يافته‌ هاي پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون

5-3- ارائه پيشنهادات

5-3-1- پيشنهادات بر مبناي يافته‌ هاي تحقيق

5-3-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

5-4- محدوديت هاي تحقيق

منابعچکیده تحقیق:

تجارت به عنوان يكي از اركان تمدن بشري، هم گام با پيشرفت و تحولات ايجاد شده در جامعه، تغيير كرده و شكلي نو به خود مي گيرد. در عصر حاضر با توجه به انفجار اطلاعات و استفاده روز افزون از كامپيوتر و اينترنت، تجارت الكترونيك از جايگاه خاصي برخوردار شده است. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الكترونيك در ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان و صاحب نظران این حوزه می باشد. نمونه آماری این تحقیق، 81 نفر می باشند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه می باشد که روایی آن از نظر استاد راهنما و مشاور، تأیید شد و پایایی ان به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شد. فرضیه های تحقیق به وسیله آزمون میانگین یک جامعه آماری بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که عوامل فنی و زیر ساختی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی و امنیت سیستم های اطلاعاتی در استقرار تجارت الکترونیک در ایران بسیار مؤثر می باشند.