تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان

تأثير فعاليت هاي عمراني,تأثير فعاليت هاي عمراني بر روند مهاجرت,روند مهاجرت,تحقیق روند مهاجرت,مقاله روند مهاجرت,تحقیق مهاجرت,مقاله مهاجرت,پایان نامه مهاجرت,دانلود تحقیق مهاجرت,تحقیق در مورد مهاجرت,دانلود مقاله مهاجرت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان،

در قالب word و در 184 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


چكيده 1

فصل اول:

1-1: مقدمه 2

1-2: مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن 2

1-3: بيان مسأله 4

1-4: مروري بر تأثيرات برنامه هاي عمراني (1356-1327) در روند مهارجت روستائيان

به شهرها 6

1-4-1: برنامه اول عمران (1345-1327) 7

1-4-2: برنامة دوم عمراني (1344-1331) 7

1-4-3: برنامة سوم عمراني (1346-1342) 7

1-4-4: برنامه چهارم عمراني (1351 – 1347 ) 8

1-4-5 برنامه پنجم عمراني (1356-1352) 9

1-5: اهميت موضوع 10

1-6: دلايل انتخاب موضوع 12

1-7: تعاريف عملياتي 13

1-7-1: روستا 13

1-7-2: مهاجرت 13

1-7-3: فعاليت هاي عمراني 14

1-7-4: فعاليت هاي اقتصادي 14

1-7-5: واگذاري زمين در روستا 14

1-8: محدودة تحقيق 14

1-8-1: معرفي اجمال شهرستان كرج 14

1-8-2: موفقيت شهرستان كرج 14

1-8-3: توسعه و رونق اقتصادي شهرستان كرج 15

1-8-4: جمعيت شهرستان كرج 16

1-8-5: وضعيت آب و هواي شهرستان كرج 18

1-8-6: موقعيت، حدود و جغرافيايي بخش اشتهارد . 18

1-8-7: منابع آب بخش اشتهارد 19

1-8-8: وضعيت آب و هوا 20

1-8-9: اسامي روستاها بخش اشتهارد . 20

1-8-10: فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد 20

1-9: محدوديت هاي تحقيق 21


فصل دوم:

2-1: مقدمه 22

2-2: االگوي مهاجرت روستايي در ايران 22

3-2-1: مهاجرت دائمي 22

3-2-2: مهاجرت فصلي 22

2-3: مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي و خارجي 23

2-4: انگيزه مهاجرت داخلي 23

2-5: برخي از علل مهاجرت روستا به شهر 23

2-5-1: عوامل اقتصادي 23

2-5-2: علل اجتماعي 24

2-5-3: علل طبيعي 24

2-5-4: خدمات عمراني و زير ساخت ها 24

2-6: برخي دلايل استقرار بخشي روستائيان 25

2-6-1: اقتصادي 25

2-6-2: اجتماعي و رواني 25

2-7: انواع مهاجرت از بعد مكاني 25

2-7-1: مهاجرت از روستا به شهر 26

2-7-2: مهاجرت از روستا به روستا 26

2-7-3: مهاجرت از شهر به روستا 26

2-8: جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي 27

2-9: تشكيل جهاد سازندگي و توجه به امور ها پس از انقلاب . 28

2-9-1: وظايف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستايي . 30

2-9-2: عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني 30

2-9-3: عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستاها 31

2-10: رويكرد هاي اساسي وزارت جهاد سازندگي 32

2-10-1: توجه به اقشار فقير روستايي 32

2-10-2: توجه به زيرساخت هاي روستايي 32

2-10-3: توجه به توسعه روستايي 33

2-11: تاريخچه و روند مهاجرت روستائيان شهرها در ايران 33

2-12: ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها 35

2-12-1: بعد اول 35

2-12-2: بعد دوم 36

2-13: سؤالات تحقيق 37

2-14: مباني نظري تحقيق 38

2-14-1: نظريه تفاوت ها يا نظرية جذب و دفع 38

2-14-2: نظريه دگرگوني و توسعه 40

2-14-3: نظريه فايده هزينه 41

2-14-4: نظرية درآمد انتظاري 42

2-15: مطالعات پيشين 44

2-15-1: سابقة تحقيق در خصوص مشاغل غير كشاورزي ، ( صنايع روستايي و مهاجرت) 44

2-15-2: سابقة تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني و مهاجرت 46

2-15-3: زمين و مهاجرت . 46


فصل سوم:

3-1: مقدمه 48

3-2: روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات 48

3-3: ابزار جمع آوري اطلاعات 48

3-4: اعتبار و روايي اندازه گيري 49

3-5: روش هاي جمع آوري اطلاعات 49

3-5-1: روش پيمايشي 49

3-5-2: سند پژوهي 49

3-6: جامعة آماري و جمعيت نمونه 49

3-7: تحليل داده ها 50

3-7-1: جدول 50

3-7-2: نمودار 51

3-7-2-1: نمودار برداري . 51


فصل چهارم:

4-1: مقدمه 52

4-2: توصيف و تحليل داده ها 52

4-2-1: شهرك صنعتي و اشتغال و مهاجرت 52

4-2-2: هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت 88

4-2-3: دامداران اشتغال و مهاجرت 109

4-2-4: تسهيلات و امكانات روستايي و مهاجرت 136


فصل پنجم:

5-1: نتيجه گيري 142

5-1-1: شهرك صنعتي ، اشتعال و مهاجرت 142

5-1-2: هيأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت 142

5-1-3: دامداران اشتغال و مهاجرت 143

5-1-4: فعاليت هاي عمراني و تسهيلات روستايي و مهاجرت 143

5-2: پيشنهادات 143

5-2-1: پيشنهادات در خصوص شهرك صنعتي و مهاجرت 143

5-2-2: پيشنهادات در خصوص هيأت 7 نفره ومهاجرت 144

5-2-3: يشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت 144

5-2-4: پيشنهادات در خصوص عمران و تسهيلات روستايي و مهاجرت 145

پيوست ها



چكيده تحقیق:

پس از انقلاب، اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است. در اين راستا فعاليت هاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت. در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آن ها، به اين نتيجه رسيديم كه فعاليت هاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند. مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است. اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است. دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند، نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند.

در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سال هاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود، مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود، مهاجر فرست بود.

با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده و مهاجر فرست مي باشند. يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌ است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند .