پاورپوینت فصل ششم علوم مقطع هفتم سفر آب روی زمین

پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم , دانلود پاورپوینت هفتم با موضوع فصل ششم علوم , پاورپوینت کلاس هفتم در مورد فصل ششم علوم , پاورپوینت کلاس هفتم , پاورپوینت پایه هفتم فصل ششم علوم , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس هفتم فصل ششم علوم

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت فصل ششم علوم مقطع هفتم سفر آب روی زمین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود پاورپوینت فصل ششم علوم مقطع هفتم با موضوع سفر آب روی زمین،
در قالب ppt و در 57 اسلاید، قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
نکته :
آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﭼﺮا ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺪي اﺳﺖ ؟
زﯾﺮا ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻮار ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎ ، ﺗﻔﺎوت در رﻃﻮﺑﺖ )ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ( و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :
ﺑﯿﺶ از 75% از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را آب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ :
آب ﻫﺎي روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آب ﻫﺎي ﺷﻮر ( اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ ) ﺣﺪود 97% آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﺪود 3% از آب ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﭼﻪ آب ﻫﺎﯾﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﺑﻪ آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺘﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ؟
اﻟﻒ ) ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ )
ب ) آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
پ ) آب ﻫﺎي ﺟﺎري
ﻣﻨﻈﻮر از آب ﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ ، ﺳﻄﺢ و درون زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ، ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، آب ﮐﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﮑﺘﻪ :
آب ﮐﺮه ﺷﺎﻣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ، درﯾﺎﻫﺎ ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...


توضیحات:
این فایل قابل ارائه و مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی جهت آموزش و یادگیری در مقطع هفتم بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.