پروژه آمار تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر

دانلود پروژه آمار,دانلود تحقیق آمار معتادان,دانلود پروژه امار تاثیر اقتصاد خانواده به مواد مخدر ,آمار مواد مخدر,گرایش به مواد مخدر ,پروژه اماری گرایش به مواد مخدر ,دانلود پروژه آمار دبیرستان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه آمار تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه:
امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد.کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار ۳ بحران یعنی «بحران نابودی محیط زیست،ب حران تهدید اتمی و بحران فقر» به عنوان مسئله روز در آمده است. طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع، آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از «برنامه روزی» و گام برداشتن در مسیر «برنامه ریزی» و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود، کودکان، نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

فهرست مطالب:
سرمقاله
موضوع تحقیق
مساله تحقیق
مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق
تعریف اعتیاد
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف جزئی
فرضیات تحقیق
متغیرهای تحقیق
قرارداد آماری
نتایج حاصل از بخش توصیفی
فراوانی ارتباط اعتیاد با سطح سواد
فراوانی علت اعتیاد در معتادین
فراوانی نوع اعتیاد در معتادین
مقایسه بین وجود سابقه اعتیاد در خانواده بین معتادین و غیر معتادین
نمودار جعبه ای فراوانی اعتیاد و ارتباط آن با وضعیت درآمد
نمودار مقایسه ای ارتباط عواطف خانوادگی با گرایش به اعتیاد
نمودار فراوانی وضعیت درآمد در موارد آزمون
نمودارجعبه ای ارتباط وضع معیشتی با اعتیاد
نمودار دایرهای وضع اشتغال در بین موارد آزمون
نمودار میله ای درصد سابقه اعتیاد در خانواده زندانیان مورد آزمون
هیستوگرام ارتباط اعتیاد با درآمد برای تحصیل در خانواده زندانیان
هیستوگرام ارتباط درآمد برای سرگرمی های سالم و اعتیاد
هیستوگرام فراوانی سالهای اعتیاد
هیستوگرام فراوانی سواد در بین زندانیان مورد آزمون