گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ظرفیت گرمایی ویژه

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ظرفیت گرمایی ویژه,گزارش کار آز فیزیک پایه,گزارش کار آزمایشگاه ظرفیت گرمایی ویژه ,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ,آز ظرفیت گرمایی ویژه,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک , ظرفیت گرمایی ویژه,آزمایشگاه فیزیک

مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ظرفیت گرمایی ویژه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قسمتی از متن و فهرست کلی:
آزمایشگاه فیزیک پایه (١)سال ورود :
نام استاد :
عنوان آزمایش : ظرفیت گرمایی ویژه
نام دانشجو :
نام همکار :


هدف آزمایش :
تعیین مقدار ظرفیت گرمایی اجسام مختلف

وسایل استفاده شده در آزمایش :
ترازو – هات پلیت – دماسنج دیجیتال – تعداد زیادی گلوله از یک نوع با جنس های مختلف – بشر - کالریمتر


مقدمه آزمایش :
هرگاه مابین یک جسم و محیط پیرامون آن گرمای Qd مبادله شود و دمای جسم به اندازه td تغییر کند بنا به تعریف نسبت این دو را ظرفیت گرمایی ویژه جسم و نسبت گرمای مبادله شده بین جسم و محیط به حاصل ضرب جرم جسم در تغییر دمای آن را گرمای ویژه جسم C می نامیم. گرمای ویژه اجسام با دما تغییر می کند و.................