بررسی ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع هاي آموزشي – پرورشي روستايي در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش

پایان نامه ارزشيابي,مجتمع آموزشي,ارتقاي كيفي,آموزش و پرورش,روش های اتقای کیفیت آموزشی,تحقیق در مورد ارتقاي كيفي آموزش و پرورش,ارتقاي كيفي آموزش و پرورش,مقاله رشته علوم تربیتی,تحقیق رشته علوم تربیتی,دانلود پایان نامه علوم تربیتی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع هاي آموزشي – پرورشي روستايي در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكيده:
هدف اصلي پژوهش حاضر ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع هاي آموزشي – پرورشي روستايي در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش ابتدايي شهرستان هاي گرمي و انگوت مي باشد.جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش متشكل از کلیه عوامل اجرايي مجتمع هاي آموزشي – تربيتي شهرستانهاي گرمي و انگوت در سال تحصيلي 89-90 می باشد.كه تعداد این افراد جمعاً 93 نفر که در 26 مجتمع آموزشي،مشغول به فعاليت می باشند.نمونه آماري مورد نظر كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده بدین ترتیب که از 13 مجتمع آموزشي شهرستان انگوت با عوامل اجرايي 28 نفري 20 نفر انتخاب، و از 13 مجتمع آموزشي شهرستان گرمي با عوامل اجرايي 65 نفري 53 نفر و كلاً از مجتمع هاي آموزشي دو شهرستان 73 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. براي ارزشيابي اين طرح آزمايشي از پرسش نامه بسته پاسخ و باز پاسخ محقق ساخته كه به ترتيب شامل 18 سوال و 2 سوال مي باشداستفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل فراواني و درصد فراواني استفاده شده است.بعد از تجزيه و تحليل با استفاده از نرم افزار spss نتايج زير به دست آمد.

فهرست:
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
تعاريف نظري
تعاريف عملياتي
فصل دوم :ادبیات تحقيق
مقدمه
مجتمع آموزشی روستایی دوره ابتدایی
مدارس خوشه اي
اهداف مدارس خوشه اي
اهداف مجتمع آموزشي
ویژگی های طرح مجتمع آموزشي
تاريخچه مجتمع آموزشي
مبانی نظری تأسیس مجتمع آموزشی: مدارس خوشه ای
پژوهش هاي انجام شده در رابطه با مجتمع آموزشي در داخل و خارج از كشور
فصل سوم : روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم : تجزيه و تحيل يافته ها
روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
يافته ها
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
توصيه ها و پيشنهادات
فهرست منابع و مأخذ
پيوست ها
پرسشنامه ها