بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور دزفول

خلاقيت , عزت نفس , پیشرفت تحصیلی,رابطه خلاقیت و عزت نفس,عزت نفس با پیشرفت ,پایان نامه روانشناسی,تحقیق روانشناسی,بررسی رواشناسی پیشرفت تحصیلی,علل پیشرفت تحصیلی,پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس با پیشرفت , پیشرفت تحصیلی دانشجویان ,راب

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور دزفول آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكيده:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه خلاقيت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول مي باشد . جامعه ي آماري اين پژوهش شامل كليه ي دانش جویان دانشگاه پیام نور واحد دزفول مي باشد كه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از نوع همبستگي 60 نفر دانشجو انتخاب گرديد پس با اجراي پژوهش نامه ي سنجش خلاقيت (cree ) و پرسش نامه عزت نفس كوپر اسميت تجزيه و تحليل يافته ها صورت گرفته است . در اين پژوهش تكنيك هاي آمار توصيفي (ميانگين ، انحراف معيار و خطاي معيار ميانگين ) و آمار استنباطي ( ضريب همبستگي پيرسون ) استفاده شده است . قابل ذكراست كه نمونه هايي از اين تحقيق در ساير شهرها نيز صورت گرفته است .

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسأله
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
اهميت و ضرورت اجراي پژوهش
تعاريف و اصطلاحات
فصل دوم
« پيشينه پژوهش »
تعاريف مفهومي
مراحل خلاقيت
عوامل ايجاد خلاقيت در كودكان
موانع خلاقيت
برخي از موانع رواني كه در رشد خلاقيت تاثير دارند ، عبارتند از :
ويژگي هاي فرد خلاق
فرد خلاق در عمل
زنان خلاق
روشهاي آموزش خلاقيت
نقش آزمايش در آموزش و ايجاد خلاقيت
خلاقيت و هوش
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي
تكاليف خلاقيتي
نقش معلم در خلاقيت دانشجویان
نشانه هاي عزت نفس مثبت و عزت نفس منفي
منشأ عزت چيست ؟
كداميك از نگرشها و رفتارهاي والدين در شكل گيري عزت نفس مؤثر است ؟
خصوصيات نوجوانان داراي عزت نفس بالا :
خصوصيات نوجوانان داراي عزت نفس پائين :
پيدايش عزت نفس از نظر برك :
نقش والدين در افزايش عزت نفس فرزندانشان
رشد عزت نفس و رفتار حفاظتي
عوامل موثر در افزايش عزت نفس
شرايط داشتن عزت نفس
زمينه هاي مختلف عزت نفس
عزت نفس دختران و پسران
ديدگاه گيلفورد نسبت به آفرينندگي
- ديدگاه تورنس نسبت به آفرينندگي
نظريه رفتار گرايي:
نظريه مكتب شناختي :
خلاقيت به عنوان نيروي حياتي :
نظريه تداعي گرايي :
نظريه گشتالت :
ديدگاه روان تحليلي :
ديدگاه انسان گرايي:
ديدگاه روان سنجي :
نظريه هاي عزت نفس
عزت نفس از نظر جيمز :
پژوهش هاي انجام شده
پژوهش هاي خارجي
پژوهش هاي داخلي :
فصل سوم
« روش پژوهش »
روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار پژوهش داتي بر اساس يافته هاي آن در
دستور العمل اجراي آزمون :
نمره گذاري آزمون :
تبديل نمره خام به نمره استاندارد
تعبير و تفسير نمره استاندارد
شكل گيري آزمون
اعتبار آزمون
ويژگي هاي شخصيتي افراد خلاق
كاربرد آزمون :
دستورالعمل فرم ها
آزمون عزت نفس كوپر اسميت
اعتبار آزمون كوپر اسميت
پايايي آزمون عزت نفس كوپر اسميت
روش اجرا ي آزمون
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم
« يافته ها »
بررسي توصيفي داده ها
بررسي استنباطي داده ها
آزمون فرضيه دو ميانگين مستقل
فصل پنجمبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات
منابع فارسي
منابع انگليسي
«ضمائم
پاسخنامه خلاقيت سنج
كليد خلاقيت سنج
فرم پرسشنامه CREE
آزمون عزت نفس كوپر اسميت