بررسی سیستم های كنترل بینا

بررسی سیستم های كنترل بینا,سیستم های كنترل بینا,بررسی سیستم های كنترل

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی سیستم های كنترل بینا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فصل اول:آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی

1 كلیات

1ـ1 بینایی و اتوماسیون كارخانه

2ـ1 بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین

3ـ1 پارامترهای مقایسه ای

1ـ3ـ1 تطبیق پذیری

2ـ3ـ1 تصمیم گیری

3ـ3ـ1 كیفیت اندازه گیری

4ـ3ـ1 سرعت واكنش

5ـ3ـ1 طیف موج واكنش

6ـ3ـ1 توانایی درك صحنههای دو بعدی و سه بعدی

7ـ3ـ1 خلاصة‌مقایسه

4ـ1 توجیه اقتصادی

فصل دوم

سیستم بینایی و كنترل

2 كلیات سیستم

1ـ2 تصویرگیری

1ـ1ـ2 نورپردازی

2ـ1ـ2 تشكیل تصویر و متمركز نمودن آن

3ـ1ـ2 شناسایی تصویر

2ـ2 پردازش

3ـ2 خروجی یا نمایش داده های تصویری

فصل سوم

پردازاش تصویر

3 مقدمه

1ـ3 پیكسل

2ـ3 پنجره

3ـ3 مكان پیكسل

4ـ3 مكان پیكسل

5ـ3 خطای كوانتایز كردن

1ـ5ـ3 خطای اندازه گیری

6ـ3 هیستوگرام

1ـ6ـ3 ایجاد هیستوگرام

2ـ6ـ3 مشخصات

7ـ3 سیستمهای رنگی CMYB و RGB