بررسی معماری - شهرنشینی در زاهدان

بررسی معماری شهرنشینی در زاهدان , معماری شهرنشینی در زاهدان ,شهرنشینی در زاهدان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی معماری - شهرنشینی در زاهدان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : چهار چوب كلی تحقیق

1-1 -طرح مساله............................................................................................................................. 1

2-1 -ضرورت تحقیق ................................................................................................................... 1

3-1- قلمروتحقق ........................................................................................................................... 2

4-1- اهداف تحقیق........................................................................................................................ 2

5-1- سئوالات اساسی..................................................................................................................... 2

6-1- فرضیات پژوهش................................................................................................................... 3

7-1- روش تحقیق ......................................................................................................................... 3

8-1- پیشینه تحقیق..........................................................................................................................5

9-1- محدودیت تحقیق .................................................................................................................6

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

1-2- شهر چیست.............................................................................................................................7

2-2- تعاریف مختلف شهر...............................................................................................................8

3-2- عوامل مؤثر در تكوین و تكامل شهر نشینی.............................................................................9

1-3-2- دیدگاههای كلاسیك(درونزا) در شكل گیری شهرها .....................................................10

1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی.......................................................................10

2-1-3-2- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یك بازار ......................................................................13

3-1-3-2- نظریه شهر به عنوان یك پایگاه نظامی و دفاعی.............................................................15

4-1-3-2- نظریه مذهبی، گسترش معابد و عبادتگاهها...................................................................16

5-1-3-2- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها................................................................................17

2-3-2 دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شكل گیری شهرها ...........................................................17

1-2-3-2 سیاستهای استعماری كشورهای توسعه یافته ..................................................................19

2-2-3-2- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیك..........................................................22

3-2-3-2- اهداف سیاسی – اداری دولتها ....................................................................................23

4-2-3-2- وجود قطب های صنعتی ..............................................................................................24

5-2-3-2- وجود راهها .................................................................................................................26

4-2- نظریه های ساخت شهر ........................................................................................................29

1-4-2- ساخت دوایر متحدالمركز............................................................................................... 29

2-4-2- ساخت قطاعی شهر..........................................................................................................30

3-4-2- ساخت ستاره ای شكل....................................................................................................31

4-4-2- ساخت چند هسته ای......................................................................................................33

5-4-2- ساخت عمومی شهرها.....................................................................................................35

6-4-2- ساخت طبیعی شهرها .....................................................................................................35

7-4-2- ساخت خطی یا كریدوری..............................................................................................36

فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان

1-3- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان.............................................................................38

1-1-3- موقعیت جغرافیایی .........................................................................................................38

2-1-3- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان..............................................................................38

3-1-3- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان................................................................................41

4-1-3- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان...................................................................42

5-1-3- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان...........................................................................................44

1-5-1-3- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان.......................................................................47

2-5-1-3- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان...........................................................................48

6-1-3- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان...........................................................................................51

1-6-1-3- عوامل ماكروكلیمایی...................................................................................................51

2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی...................................................................................................51

7-1-3- بادهای منطقه ...................................................................................................................52

8-1-3- میزان دما و طوبت در منطقه .............................................................................................54

9-1-3- بارندگی و ریزش جوی درمنطقه.....................................................................................56

10-1-3- منابع آب منطقه..............................................................................................................57

1-10-1-3-آبهای سطح الارضی...................................................................................................58

2-10-1-3- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان................................................................................60

2-3- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان..............................................................61

1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375).................................................61

2-2-3- تراكم نسبی جمعیت در سطح شهر ..................................................................................64

3-2-3- ساختمان جمعیت .............................................................................................................73

1-3-2-3- ساخت سنی.................................................................................................................73

2-3-2-3- نسبت جنسی................................................................................................................77

4-2-3- بعد خانوار .......................................................................................................................80

5-2-3- حركات جمعیت .............................................................................................................81

1-5-2-3- حركات زمانی جمعیت ..............................................................................................82

2-5-2-3- حركات مكانی جمعیت ..............................................................................................82

6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان ..............................................................................................84

1-6-2-3- عامل جغرافیایی..........................................................................................................84

2-6-2-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری...........................................................................85

3-6-2-3- عوامل اقتصادی..........................................................................................................85

7-2-3- فعالیت و اشتغال...............................................................................................................86

8-2-3- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف ...............................................................................87

1-8-2-3- شاغلین بخش كشاورزی.............................................................................................89

2-8-2-3- شاغلین بخش صنعت ..................................................................................................91

3-8-2-3- شاغلین بخش خدمات ................................................................................................92

9-2-3- وضعیت كلی سواد در زاهدان..........................................................................................94

فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات كاركردی شهر زاهدان

1-4- روند شكل گیری شهر زاهدان.............................................................................................96

1-1-4- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك..............................................96

1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد ............................................................................................96

2-1-1-4- منطقه دزداب.............................................................................................................100

2-1-4- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان .................................................102

2-4- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان.....................................................................103

3-4- تغییرات كاركردی در شهر زاهدان ....................................................................................124

1-3-4- كاركرد نظامی سیاسی....................................................................................................124

2-3-4- كاركرد اداری................................................................................................................125

3-3-4- كاركرد خدماتی ...........................................................................................................126

4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ..................................................................128

1-4-4- موانع درجه یك توسعه (موانع طبیعی)...........................................................................128

2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی).........................................................................128

3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی).......................................................................129

4-4-4- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ...........................................129

فصل پنجم :بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان

1-5 آپارتمان چیست ...........................................................................................................132

2-5- سابقه آپارتمان نشینی در جهان ...................................................................................132

3-5- سابقه آپارتمان نشینی در تهران ...................................................................................134

4-5- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان .................................................................................135

5-5 مكان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان ..........................................................136

6-5- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان ..................................................................137

7-5- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان ..................................................................138

1-7-5- بررسی رابطه شغل ساكنین در مجتمع های آپارتمانی ..............................................142

2-7-5- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی .........................................143

3-7-5- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی.................................................145

4-7-5- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی...................................................146

5-7-5- بررسی رابطه قومیتهای ساكن در مجتمع های آپارتمانی............................................148

6-7-5- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سكونت .......................................149

8-5- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی ............................................151

9-5- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی ........................................................152

10-5- بررسی ویژگیهای كالبدی مجتمع های آپارتمانی.......................................................153

1-10-5- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی......................................................153

2-10-5- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی ........................................................154

3-10-5- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی ........................................155

4-10-5- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی ...................................................................155

5-10-5- بررسی امكانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی ...............................155

6-10-5- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی ...............................................156

11-5- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان .............................158

1-11-5- نقاط قوت ............................................................................................................158

1-1-11-5- دسترسی به منابع مالی .......................................................................................158

2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح..........................................................................159

3-1-11-5- سرعت در فرآیند ساخت .................................................................................160

4-1-11-5- ارتقای تكنولوژی و ارتقای كیفیت ..................................................................161

5-1-11-5- دسترسی به تسهیلات عمومی ...........................................................................161

2-11-5- نقاط ضعف .........................................................................................................161

1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتی و رفاهی ...................................................................162

2-2-11-5- مشكلات سیستم جمع آوری زباله....................................................................163

3-2-11-5- كبمود پاركینگ .............................................................................................164

4-2-11-5- كمبود فضای بازی مناسب برای كودكان ........................................................165

12-5- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی .....................................................166

1-12-5- موقعیت و قطه بندی زمین ....................................................................................166

1-1-12-5- موقعیت ساختمانها ...........................................................................................166

2-1-12-5- قطعه بندی زمین ..............................................................................................167

2-12-5- عوارض طبیعی ....................................................................................................168

1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمین ......................................................................168

2-2-12-5- هوا .................................................................................................................168

3-2-12-5- صدا ...............................................................................................................169

4-2-12-5- نور..................................................................................................................169

5-2-12-5- حرارت و برودت ...........................................................................................169

3-12-5- عوارض انسانی ..................................................................................................170

1-3-12-5- خصوصیات خانوار ........................................................................................170

2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها .....................................................................................170

3-3-12-5- مسائل جنبی اجتماعی ....................................................................................171

4-3-12-5- ایمنی در برابر حوادث ....................................................................................172

5-3-12-5- بهداشت محیط ...............................................................................................172

6-3-12-5- تاسیسات وتجهیزات عمومی و زیر بنایی ..........................................................173

7-3-12-5- عوارض زیبا شناسانه .......................................................................................174

فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6-نتیجه گیری کلی.........................................................................................................175

2-6-آزمون فرضیات..........................................................................................................179

3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی..............................................181

منابع و مآخذ

ضمائم