تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان

تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان, تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست :

عنوان صفحه

فصل اول کلیات 2

1- 1 طرح مسأله 2

1- 2 سابقۀ پژوهش 4

1- 3 تعریف واژگان 5

1- 4 مفروض های این پژوهش 11

1- 5 روش تحقیق 13

1- 6 سازمان دهی تحقیق 14

فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 15

2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی 16

2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی 16

2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی 18

2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 21

2- 3 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 23

2- 4 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 24

2- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 24

2- 4- 2 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 25

2- 5 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه 25

2- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 26

2- 5- 2 قوانین و مقررات داخلی ایران 27

2- 5- 3 اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران 27

2- 5- 4 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 29

الف

2- 6 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 30

فصل سوم مهاجرت و بزه کاری 33

3- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی : 33

3- 1- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 35

3- 1- 2 از لحاظ علوم اقتصادی 36

3- 1- 3 از دید علوم سیاسی و امنیتی 37

3- 1- 4 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 39

3- 1- 5 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 40

3- 2 رابطۀ مهاجرت و بزه کاری 46

3- 2- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 48

3- 2- 2 تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم 50

3- 3 موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی 53

3- 4 موجبات بزه کاری زنان افاغنه 54

فصل چهارم روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها 57

4- 1 روش تحقیق و نمونه گیری 57

4- 1- 1 فرضیات تحقیق 58

4- 1- 2 یافته ها 59

4- 2 توصیف یک متغیری 59

4- 2- 1 سن افراد مجرم 60

4- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 61

4- 2- 3 وضعیت تأهل افراد مجرم 62

4- 2- 4 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 63

4- 2- 5 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 64

4- 2- 6 وضعیت اشتغال غیر مجرمین 65

ب

4- 2- 7 تحصیلات افراد مجرم 66

4- 2- 8 تحصیلات افراد غیر مجرم 67

4- 2- 9 نوع جرم ارتکابی 68

4- 2- 10 محل ارتکاب جرم 69

4- 2- 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) 70

4- 2- 12 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 71

4- 2- 13 علت مهاجرت مجرمین افغانی 72

4- 2- 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم 73

4- 2- 15 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان 74

4- 2- 16 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان 75

4- 2- 17 محل سکونت والدین افراد مجرم 76

4- 2- 18 محا سکونت والدین افراد غیر مجرم 77

4- 2- 19 میزان درآمد مجرمین افغانی 78

4- 2- 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی 79

4- 3 تحلیل دو متغیری 80

4- 3- 1 فرضیۀ اول 80

4- 3- 2 فرضیۀ دوم 80

4- 3- 3 فرضیۀ سوم 81

4- 3- 4 فرضیۀ چهارم 81

4- 3- 5 فرضیۀ پنجم 81

فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد 84

5- 1 نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر 84

5- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 84

5- 3 طرد نمودن اجباری ، نه 86

5- 4 پیش گیری از بزه کاری 88

5-5 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 90

پ

منابع

1- منابع داخلی 92

2- منابع خارجی و یا ترجمه شده 93

3- جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی 94

فهرست جدول ها 97

فهرست نمودار ها 98

ضمایم

پرسش نامه ها

نامه معرفی به ادارات و سازمان ها