آزمایشگاه حرارت

آزمایشگاه حرارت,دانلود آزمایشگاه حرارت,خطاهایی كه در هر آزمایش وارد می شود,تعیین ظرفیت گرمایی كالری متر,گرمای نهان ذوب یخ LF,تعیین انبساط طولی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد آزمایشگاه حرارت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در 13 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


- خطاهایی كه در هر آزمایش وارد می شود :

1- خطای آزمایشگر

2- خطای وسایل آزمایش

3- خطای محیط

- اندازه گیری در آزمایش :

1- خطای مطلق : تفاوت اندازه واقعی جسم ، اندازه ای كه در آزمایش بدست آمده است .

2- خطای نسبی =

3- در صد خطای نسبی : 100* خطای نسبی

- نكاتی كه در تهیه یك گزارش برای آزمایش باید رعایت كرد :

1- موضوع آزمایش

2- تاریخ

3- اسامی افرادی كه در یك گروه آزمایش انجام می دهند .

4- نام استاد

5- شرح آزمایش

6- نوشتن روابط و فرمولهای مربوطه

7- رسم جداول و نمودارهای لازم

8- نتیجه گیری

9- بدست آوردن خطاها

10- عوامل موثر در خطا

- تعیین ظرفیت گرمایی كالری متر (گرماسنج ) ، ارزش آبی گرماسنج A

- ظرفیت گرمایی جسم :

مقدار گرمایی كه جسم می گیرد تا دمای آن یك درجه سانتی گراد افزایش (كلوین) افزایش یابد J/K

-ظرفیت گرمایی ویژه جسم :

مقدار گرمایی است كه به یكای جرم داده می شود تا دمای آن یك درجه كلوین افزایش یابد J/kg k

m : جرم كالری متر

m1 :جرم آب سرد

m2 : جرم آب گرم

c : آب = C=4/2j/kg k

موضوع تعیین ظرفیت گرمایی كالری متر

شرح آزمایش :

ابتدا مقداری آب درون كالری متر ریخته و ان را وزن می كنیم سپس آن را بدون آب وزن می كنیم و وزن خالص آب را بدست می اوریم دمای آب سرد را اندازه گیری می كنیم .آب را درون بشری تا 60 درجه سانتیگراد حرارت می دهیم سپس مخلوط آب گرم و سرد كه قبلاً در كالری متر بود دما را اندازه گیری می كنیم و وزن آن را هم می سنجیم با نوشیتن تمامی اعداد و ارقام در سه مرحله این آزمایش را تكرار می كنیم و در هر بار فرمولهای مربوط را می نویسیم .

مرحله اول :

M وزن كالری متربدون آب= 325gr

وزن كالری متر با آب = 459/5gr

m1 وزن خالص آب = 107/5gr

وزن آب سرد و گرم = 615 gr

دمای اولیه آب سرد = 15 c

دمای اولیه آب گرم = 60 c

تعادل آب گرم و سرد = 30 c

m2 وزن آب گرم خالص = 154/5 gr

154/5*4/2(30-60)=0+(30-15)(A+107/5*4/2)

A=

مرحله دوم

m وزن كالری متر بدون آب = 352 gr

A=

A=

A=2827/4

وزن كالری متر با آب = 860/5

m1 وزن خالص آب = 508/5 gr

وزن آب سرد و گرم = 608/5 gr

m2 وزن آب گرم خالص = 100gr

دمای آب سرد = 15 c

دمای آب گرم = 60 c

دمای تعادل آب گرم و سرد = 32 c


فهرست مطالب:

- خطاهایی كه در هر آزمایش وارد می شود :

- نكاتی كه در تهیه یك گزارش برای آزمایش باید رعایت كرد :

- تعیین ظرفیت گرمایی كالری متر (گرماسنج ) ، ارزش آبی گرماسنج A

- ظرفیت گرمایی جسم :

- ظرفیت گرمایی ویژه جسم :

موضوع تعیین ظرفیت گرمایی كالری متر

شرح آزمایش :

مرحله اول :

مرحله دوم

مرحله سوم

نتیجه گیری :

عوامل موثر در خطا :

موضوع : گرمای نهان ذوب یخ LF :

گرمای نهان ذوب یخ :

شرح آزمایش :

موضوع : تعیین انبساط طولی :

شرح آزمایش :

مرحله یك :

مرحله دوم :

نتیجه گیری :

خطا های آزمایش :

عوامل موثر در خطا :

گرمای نهان تبخیر :

شرح آزمایش :

نتیجه گیری :

خطاها :