دانلود پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت 27 اسلادی PPT

دانلود شناسایی عوامل موفقیت 27 اسلادیPPT,تحقیق شناسایی عوامل موفقیت 27 اسلادیPPT,مقاله شناسایی عوامل موفقیت 27 اسلادیPPT,شناسایی عوامل موفقیت 27 اسلادیPPT

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت 27 اسلادی PPT آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 27 صفحه

www.
Dr-Talebi.
com 1 شناسایی عوامل موفقیت 1- عوامل موفقیت کارآفرینی (فردی) چیست ؟
پاسخ : دسته اول : عوامل شخصی الف : خود شناسی و خودباوری ب : نواندیشی و نوگرایی ذهنی ج : اعتقاد به کسب مهارت و قابلیت بیشتر و برتر د : شناخت کامل از عوامل محیط اطراف خود ه : شناخت ضعف ها ی خود و تقویت باوراندیشی و : مشخص نمودن اهداف شخصی و تمایلات فردی ف : فراگیری آموزش و تجارب درارتباط با شناخت ریسک ، نحوه پذیرش آن و چگونگی محاسبه آن ق : احساس تغیر در چرخه زندگی خود س : نیاز به کسب موفقیت ش : برخورداری از علوم مربوط به کسب و کار (Business plan knowledge) م : قدرت کنترل و آگاهی به قدرت خویشتن www.
Dr-Talebi.
com 2 دسته دوم : عوامل محیطی نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن * شرایط اجتماعی نقش جامعه کوچک (قومیت،رسم ورسوم کسب وکار) نقش خانواده ، نوع تربیت ،گرایشات کسب و کاردرخانواده * شرایط اقتصادی * بازار سرمایه – منابع ما لی * برنامه ها ، سیا ست ها و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار * میزا ن و تداوم سیا ست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های کارآفرینان * نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور * سطح رفاه زندگی و گرا یشات افراد در این خصوص * وجود وضعیت بازارهای مصرفی * تنوع مشتریان * سطح رقابت موجود ، قدرت و نفوذ * دستا وردهای تکنولوژیکی * وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن * ارتبا طا ت سرمایه گذاری و گرا یشات آن * میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی * نیروی مهارت دیده www.
Dr-Talebi.
com 3 جدول 1 : عوامل تاثیرگذار محیطی بر روند شکل گیری کارآفرینی : ردیف عوامل خیلی مهم مهم بدون تاثیر 1- شرایط اقتصادی 2- بازار سرمایه و منابع مالی 3- شرایط اقتصا دی 4- برنامه وسیاست های مهارتی 5- سطح رفا ه زندگی 6- تقاضا و بازار تشنه 7- تنوع مشتریا ن 8- وجود سرمایه گذاران مخاطره پذیر 9- وجود تکنولوژی ناب 10- وجود نیروی کار فراوان 11- وجود نیروی متخصص 12- تلاش برای ثروتمند شدن 13- سرخوردگی از کارهای مزد بگیر www.
Dr-Talebi.
com 4 جدول 2 : انواع مهارت های مورد نیاز در کارآفرینی : دسته اول : مهارت های فنی – تخصصی ( Technical Skills ) * نوشتن طرح کسب و کار * قدرت برقراری ارتباطات مفهومی * شناخت و قدرت درک محیط و تغییرات محیطی * برخورداری از دانش تخصصی مدیریت کسب و کار * برخورداری از دانش فنی مربوط به کسب و کار منتخب * قد رت شنود و دریافت اطلاعات * دارای مهارت و قابلیت لازم برای ساماندهی کارها (فعالیت ها ) * دارای مهارت لازم برای ایجاد شبکه همکاری و تعامل (معامله) با ذینفعان * برخوداری از تا کتیک های غیر رسمی مدیریتی * برخوداری از مهارت های لازم برای رهبریت تیم کاری www.
Dr-Talebi.
com 5 دسته دوم : مهارت های مدیریت کسب و کار ( Goal Setting ) * مهارت لازم جهت برنامه ریزی و هدف سازی * مهارت لازم جهت تصمصم گیری و تصمیم