دانلود ترجمه درس الکترونیک صنعتی 50 ص

دانلود ترجمه درس الكترونیك صنعتی 50 ص,تحقیق ترجمه درس الكترونیك صنعتی 50 ص,مقاله ترجمه درس الكترونیك صنعتی 50 ص,ترجمه درس الكترونیك صنعتی 50 ص

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود ترجمه درس الکترونیک صنعتی 50 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 54 صفحه

دا نشگاه آزاد اسلامی واحداراك دانشكده فنی ومهندسی گروه الكترونیك عنوان: ترجمه درس الكترونیك صنعتی استاد : جناب آقای دكتر سلامی دانشجو : معصومه ملكیان 80021581 زمستان 84 انواع ساختا رکلی عرضه یک ساختار 3 فازی.
تجزیه و تحلیل مدار برقی در این بخش از ساختر مشابه به مدار برقی به عنوان یک خانواده کلی استفاده کرده است و لتاژ مشابه به فرکانس در ساختر دسته بندی شده در حالت مشابه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته.
هر چند در مورد بار پلی فاز، رابطه بین بار طبیعی و عرضه به منظور کاهش ولتاژ اصلی و متناسب می تواند کاهش یابد، مبدل ثانویه می تواند به منظور ارتقاء فاکتورهای مورد استفاده به منافذ متصل شوند.
در این حالت با تجزیه و تحلیلهای خودمان را به منظور افزایش نتیجه ساختار 3 فازی تصدیق می کنیم.
زمانی که چند لاکننده یک گرد، خاص بار 3 فازی ارائه می دهد.
مجموعه، ولتاژ حاصل در مقایسه با فرکانس زاویه مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:Kw 3Kw 5Kw 7Kw 9Kw 11Kw.
اگر رابطۀ بین ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار هارمونک 3 ویا کد ساختار چند دلار فاز مربوطه مطرح می شود در این حالت این ساختار در 3 فاز می تواند مدت طولانی تری بماند ولتاژ های V2 V3 با توجه به گسترش آنها به صورت زیر می توانند مطرح شوند: Kw 5Kw 7Kw 11Kw.
به صورت کلّی ،اگر باز فاز q باشد، کاهش خنثی می تواد هارمونیک Kg یا زیاد کند و یا آن را مضاعف کند عدم وجود رابطه خنثی تجزیه و علتهای مضاعف را با مشکل مواجه می کند.
در این حالت، ساختارهای اجرایی فازq مدت طولانی تری نمی تواند مستقل بمانند.
در نتیجه ما فقط می توانیم فرکانس 3 تایی را با محصول3 فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
ماهیت و پیچدگی این نوع محاسبات ب انتایج ذکر شده در مورد کنترل کامل و ساختار تنظیم کند 3 فازی قابل مقایسه هستند.
ما بعد آنشان خواهیم داد که، در نهایت، همانطور که نتایج کیفی ساختارها نگران کننده هستند.
نتایج به دست آمده به ساختار افزایند.
با یک نتیجه 3 فازی که دستان نسبت ساختار مضاعف K از3 متفاوت است، قابل انتقال می باشند.
این قبیل ساختارها باعث می شود تا بتوانیم ویژگیهایی برای مقادیر متفاوت K عنوان کنیم.
فرکانس 3 تایی: شکل 613، بیانگر تصویر مدار برقی 3 فاز و فرکانس حاصل است که بدون رابطه ای خنثی بیان شده است و از 3 گرد ساختار6تایی با 3 سیستم متعادل3 فازی با توجه به ولتاژ زمان T و حرکت با فاصله زمان مناسب TA استفاده کرده است.
تجزیه و تحلیل فاصله ای: میزان ارائه ولتاژ P در طول هدایت ساختار T1 شبیه به V3 در طول هدایت T2A است و یا شبیه به V/3 در طول هدایت T است حالا این نوع زمانهایمربوط به هدایت ساختار از طریق 27a جایگزین می شوند، در نتیجه فرمول زیر را داریم: در حالیکه ان 3 ولتاژ مدت زمانی برابر با دارند نیم چرخه مثبت و منفی آنها از علامت مربوط مجحز است لازم است تا عمفلکرد را در طور 6/1 ولتاژ چرخه مبوط محاسبه کنیم، بدین ترتیب اگر را برای WT بشناسیم و سپس می توانیم ساختارهای را به صورت زیر کاهش دهیم.
جریانهای I3 I2 I1 در یک فاز با 3 ظرفیت، بیانگر رضایت در مورد