دانلود تحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ)

آزمایش Gaylene Fasenko,اسکور ظاهری (Visual Score),چه چیزی در کیفیت جوجه ها مهم می باشد؟,pasgar score یا Tona,وزن جوجه یکروزه

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این نوشتار حاصل دو پروتکل و دو آزمایش Gaylene Fasenko در سال 2006 برروی چرخش ، میزان یا درجه چرخش و فرکانس چرخش تخم مرغ و تاثیرات آن بر روی تلفات جنینی در مراحل اولیه، میانی و پایانی بوده است. ترنینگ (Turning) یا چرخش تخم مرغ به دلایل زیر صورت می گیرد:

1-کمک به رشد یکناخت جنین

2-تغییر از یک موقعیت به موقعیت دیگر و جلوگیری از اثرات منفی جاذبه بر سرعت رشد

3-جلوگیری از تضعیف جنین ها

4-استفاده بهتر از منابع غذایی موجود در تخم مرغ

5-کاهش تلفات جنینی

پروتکل اول:

در 2 آزمایش بر روی گله هایی که سن آنها 48 و 53 هفته بوده و در هر دو آزمایش از 600 تخم مرغ نطفه دار از نژاد راسی 308 استفاده شد و در این آزمایشات از 2 روش ترنینگ استفاده گردید.

1-گروه شاهد : تخم مرغ ها با زاویه 45 درجه به چپ به مدت 1 ساعت ، سپس با زاویه 45 به راست به مدت 1 ساعت

2-در روش فوق با زاویه 45 درجه به مدت 18 روز به میزان 10 -40-10 (به چپ، افقی و راست) چرخانهد شدند.

نتیجه آن:

روش دوم از نظر درصد هچ در تخم مرغ هایی نطفه دار پائین تر بوده و تلفات اولیه و پایانی بالاتر از گروه شاهد بود.

تلفات پایانی

تلفات میانی

تلفات اولیه جنینی

درصد هچ فرتایل

یتمار

1/4

9/0

5/2

9/88

شاهد

6/11

1/1

1/5

b 3/75

10-40-10

در آزمایشی که سن گله 48 هفته بوده پنجره هچ در حالت 10-40-10 نسبت به گروه شاهد عقب تر بوده هرچند که این مساله در 53 هفتگی مشاهده نشد.

درصد جوجه حذفی در هچ

وزن جوجه

گرم

یتمار

9/4

5/44

شاهد

7/9

45

10-40-10

یک افزایش در میزان و درصد جوجه های حذفی در اثر استفاده از روش پروتکل 10-40-10 دیده می شود هرچند که اطلاعات فوق نشان می دهد که جوجه های شاهد کوچکتر بوده و این مساله بر روی وزن نهایی جوجه موثر می باشد.

پس روش 10-40-10 علاوه بر کاهش هچ، سبب افزایش تلفات جنینی شده و برای استفاده در صنعت جوجه کشی مناسب نمی باشد.

پروتکل دوم:

در یک آزمایش 600 عدد تخم مرغ از نژاد راس 308 استفاده شده که ترنر آن بمدت 18 روز به شرح زیر بوده است.