جزوه سامانه های كلرزنی و حوادث مربوطه

تقسیم بندی روشهای گندزدایی آب ,ویژگی های كلر ,اصطلاحات علمی ,ویژگیهای فیزیكی ,ویژگیهای شیمیایی ,مخاطرات موجود در بهره برداری از گاز یا مایع كلر ,اندازه گیری و شناسایی كلر ,تعریف غلظت برای كلر ,سنجش گاز كلر در هوا ,سنجش غلظت كلر در آب ,روشهای تولید كلر ,سامانه های كلرزنی و حوادث مربوطه,روش سلول جیوه ,روش سلول دیافراگمی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه سامانه های كلرزنی و حوادث مربوطه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست عناوین
رفع تعهد و مسئولیت
مقدمه
گندزدایی آب
تاریخچه
تقسیم بندی روشهای گندزدایی آب
ویژگی های كلر
اصطلاحات علمی
ویژگیهای فیزیكی
ویژگیهای شیمیایی
مخاطرات موجود در بهره برداری از گاز یا مایع كلر
اندازه گیری و شناسایی كلر
تعریف غلظت برای كلر
سنجش گاز كلر در هوا
سنجش غلظت كلر در آب
روشهای تولید كلر
سامانه های كلرزنی و حوادث مربوطه
روش سلول جیوه
روش سلول دیافراگمی
روش سلول غشایی
فراوری كلر تولید شده
كاربردهای كلر
ذخیره سازی و حمل و نقل كلر
حمل و نقل كلر
انبارش مخازن
مشخصات ساختمان كلرزنی و ایمنی در تأسیسات كلرزنی
ساختمانها
تهویه
انواع سیستمهای كلرزنی
انواع سیستمهای كلرزنی از دیدگاه محل مصرف و نوع آلاینده
انواع سیستمهای كلرزنی از دیدگاه مقدار مصرف
لوله گذاری در سامانه های كلرزنی
لوله گذاری، نگهداری و تعمیر خطوط لوله
جنس و مواد تشكیل دهندهی لوله ها
خط مانیفولد
سامانه
های كلرزنی و حوادث مربوطه
تجهیزات كلرزنی
شیرها
فیلتر یا فیلتر ترپ
ستون جذب
فشارسنج
شیر فشار شكن
سیستم تعویض خط پر و خالی
كلریناتور
انژكتور یا اجكتور
بوستر پمپ
دیفیوزر
آنالایزر
مخزن انبساط
دستگاه تبخیركننده
باسكول
پایه
جرثقیل
هیپوكلریناتورها
سامانه
های كلرزنی و حوادث مربوطه
ویژگیهای كلسیم هیپوكلریت
ویژگیهای سدیم هیپوكلریت
پایداری هیپوكلریتها
روش تزریق
سیستمهای كنترل تزریق میزان كلر
كنترل دستی
كیفیت آب ثابت و دبی متغیر
دبی و كیفیت آب متغیر با سنجش قبل از محل تزریق
دبی آب ثابت و كیفیت آن متغیر
دبی و كیفیت آب متغیر با سنجش كلر باقیمانده بعد از محل تزریق
دبی و كیفیت متغیر و كلرزنی به Contact Tank
بهره برداری از تجهیزات كلرزنی
تعیین مقدار تزریق
تعویض مخازن
گیر كردن شیر
سرویس و نگهداری تجهیزات كلرزنی
تمیز كردن
جلوگیری از ورود عوامل مخرب
سامانه
های كلرزنی و حوادث مربوطه
اجرای به موقع برنامه ی PM
انتخاب درست تجهیزات
تشریح حوادث احتمالی و مقابله با آنها
مخاطرات موجود
نحوهی مقابله با حوادث
آتشسوزی
كمكهای اولیه در مورد مصدومین احتمالی
مخاطرات مربوط به سلامتی