پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر 1988

پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر 1988,پرسشنامه تمایز یافتگی ,پرسشنامه ,تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر 1988

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر 1988 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه خودمتمایزی (DSI): این پرسشنامه برای سنجش میزان تماییز یافتگی زوج ها بکار می رود. نسخه اولیه این پرسشنامه 45 گویه ای ابتدا تسط اسکورن و فرید لندر (1988) ساخته شد و سپس توسط اسکورن و اشمیت (2003) مورد تجدید نظر قرار گرفت. گویه های این پرسشنامه در طیف 6 گزینه ای لیکرت (از 1 برای به هیچ وجه درباره من درست نیست تا 6 برای کاملا درباره من درست است) مرتب شده اند و خرده مقیاس های واکنش هیجانی، موقعیت من، جدایی هیجانی و آمیختگی با دیگران را می سنجد. نمره پاسخ دهنده ها بین 39 تا 234 بدست می آید. اسکورن و فریدلندر، همبستگی درونی پرسشنامه را با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه و خرده مقیاس های آن به ترتیب کل پرسشنامه 88/0 واکنش هیجانی 83/0 جدایی هیجانی 80/0 گزارش نمودند. (کرامتی و همکاران، 1391). پایایی پرسشنامه و خرده آزمون های آن در نمونه ایرانی در پژوهش نجف لویی به ترتیب برای کل پرسشنامه 72/0 واکنش هیجانی 81/0 جدایی هیجانی 76/0 آمیختگی با دیگران 79/0 و موقعیت من 64/0 گزارش کرده اند (نجف لویی، 1385؛ به نقل از بیرامی و همکاران، 1391).