مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه.................................................................. 25

بخش اول- مبانی نظری بازاریابی........................................... 26

2-1-1- مدیریت بازاریابی........................................................... 26

2-1-2-سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها...................... 29

2-1-3-بازاریابی رابطه مند..................................................... 31

2-1-4-همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری......... 34

2-1-5-ارتباطات بازاریابی....................................................... 37

2-1-6-تحول ارتباطات منسجم بازاریابی.................................. 39

2-1-7-حرکت به سوی ارتباطات منسجم.......................... 40

2-1-8-سیستم اطلاعات بازاریابی.............................................. 41

2-1-9-سیستم اطلاعات بازاریابی، رقابت بازار و تصمیم گیری 43

2-1-10-تحقیقات بازار........................................................ 46

بخش دوم- مبانی نظری بانکداری نوین................................... 48

2-2-1 تاریخچه پول و بانكداری در دنیا.. 48

2-2-2 تاریخچة بانكداری در ایران..................... 50

2-2-3-بانكداری نوین................................................ 53

2-2-4-تكامل خدمات بانكی و آغاز بانكداری الكترونیكی ................. 56

2-2-5-تعریف بانكداری الكترونیكی................................ 58

2-2-6-مزایای بانكداری الكترونیكی................................... 59

2-2-7-شبكه های بانكداری الكترونیكی.............................. 62

2-2-8-انواع بانكداری الكترونیكی.................................... 65

2-2-9-سطوح مختلف بانكداری الكترونیكی……………........... 68

2-2-10-کانالهای بانکداری الکترونیکی.............................. 70

2-2-11-ماشین خود پرداز (ATM)................................... 73

2-2-12-ماشین های نقطه فروش EFT POS........................... 74

2-2-13-بانکداری تلفنی..................................................... 75

2-2-14-بانکداری اینترنتی................................................... 76

2-2-15-بانکداری موبایلی................................................. 79

2-2-16-ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی............................... 82

بخش سوم- پیشینه تحقیق............................................... 87

2-3-1- تحقیقات خارجی:............................................... 87

2-3-2- تحقیقات داخلی:.................................................... 89

بخش چهارم- جمع بندی فصل و ارائه مدل............................ 92