پاورپوینت طرح اختلاط بتن به روش ACI با محاسبات مربوطه طبق موارد زیردر 82 اسلاید کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت طرح اختلاط بتن به روش ACI با محاسبات مربوطه,هدف از ارائه طرح بتن,كارائی بتن تازه,مقاومت بتن,پایائی و دوام بتن,آزمایشات مورد نیاز طرح,مشخصات مورد نیاز جهت طرح اختلاط بتن,انتخاب اسلامپ,انتخاب بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت طرح اختلاط بتن به روش ACI با محاسبات مربوطه طبق موارد زیردر 82 اسلاید کاملا قابل ویرایش آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این پروژه طبق موارد زیرتشریح شده است:

1- هدف از ارائه طرح بتن

2- كارائی بتن تازه

3- مقاومت بتن

4- پایائی و دوام بتن

5- آزمایشات مورد نیاز طرح

6- مشخصات مورد نیاز جهت طرح اختلاط بتن

7- انتخاب اسلامپ

8- انتخاب بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها

9- مقدار هوای بتن وجداول پیشنهادی مربوطه

10- شرایط محیطی

11- روابط مربوطه جهت انحراف معیار وتعداد آزمایشها و مقاومت میانگین لازم

12- انتخاب نسبت آب به سیمان یا آب به مواد سیمانی w/cیا w/(c+p)

13- جداول مقدار آب به سیمان و محاسبه مقدار سیمان

14- تخمین مقدار سنگدانه درشت وجداول مربوطه

15- تخمین مقدار سنگدانه ریزوجداول مربوطه

16- محاسبه مقدار دقیق سنگدانه ها ی ریز

17- اصلاحات مربوط به رطوبت سنگدانه

18- اصلاحات مربوط به ساخت مخلوطهای آزمایشی

19- طرح اختلاط بتن با فرضیات

20- مشخصات سازه

21- مشخصات مصالح سنگی

22- دانه بندی مصالح سنگی
شن بادامی ( مصالح 25-12 میلیمتر)

23- دانه بندی شن نخودی ( مصالح 12-6 میلیمتر)

24- دانه بندی ماسه شسته( مصالح 6-0 میلیمتر)
حدود مشخصات براساس استاندارد ASTM C33

25- حدود مشخصات براساس استاندرد ASTM C33 قسمت درشت دانه شماره 67

26- دانه بندی مخلوط درشت دانه

27- محاسبه ضریب نرمی مصالح سنگی ریزدانه

28- تعیین وزن مخصوص حقیقی در حالت SSD
و درصد جذب آب مصالح سنگی

29- گام اول انتخاب اسلامپ

30- گام دوم انتخاب بزرگترین اندازه اسمی

31- گام سوم تخمین آب اختلاط و مقدار هوای محبوس

32- گام چهارم انتخاب نسبت آب به سیمان
(آب به مواد سیمانی)

33- گام 5 تعیین مقدار سیمان ، میكروسیلیس

34- گام 6 تخمین مقدار سنگدانه های درشت

35- گام 7 تخمین مقدار سنگدانه های ریز

36- ب- روش حجم مطلق

37- تعیین آب اختلاط و مواد افزودنی

38- اوزان جهت تهیه یك متر مكعب بتن

39- اوزان جهت تهیه 0.03 متر مكعب بتن مخلوط آزمایشی

40- اصلاحات مربوط به ساخت مخلوطهای آزمایشی

41- محاسبه بازده مخلوط آزمایشی

42- اصلاح اوزان با توجه به بازده

43- مقدار شن بادامی مرطوب در مخلوط آزمایشی:

44- مقدار شن نخودی مرطوب در مخلوط آزمایشی:

45- مقدار ماسه مرطوب در مخلوط آزمایشی:

46- مواد افزودنی و آب