ارشد رشته زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی سال 90-91 نوبت دوم

بلورشناسی,پترولوژی,چینه شناسی,دیرینه شناسی,رسوب شناسی و سنگ شناسی,ریز رخساره هامیكروفاسیس,زبان تخصصی,زمین ساخت,زمین شناسی ایران,زمین شناسی تاریخی,زمین شناسی زیرزمینی,زمین شناسی فیزیكی,زمین شناسی نفت,نقشه برداری

مشخصات فایل مورد نظر در مورد ارشد رشته زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی سال 90-91 نوبت دوم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
بلورشناسی
پترولوژی
چینه شناسی
دیرینه شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی
ریز رخساره ها--میكروفاسیس
زبان تخصصی
زمین ساخت
زمین شناسی ایران
زمین شناسی تاریخی
زمین شناسی زیرزمینی
زمین شناسی فیزیكی
زمین شناسی نفت
نقشه برداری