ارشد رشته زمین شناسی آب شناسی سال 90-91 نوبت دوم

آب شناسیهیدرولوژی,آبهاب زیرزمینیهیدروژئولوژی,آتشفشان شناسی,آمار و احتمال,زبان تخصصی,زمین شناسی ساختاری,زمین شناسی فیزیكی,زمین شناسی مهندسی,زمین فیزیكژئوفیزیك,زمین شناسی اقتصادی,ژئوشیمیمبانی زمین شیمی,سنگ شناسی آذرین و دگرگونی,فتوژئولوژی,محیط های رسوبی,هیدروژئوشیمی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد ارشد رشته زمین شناسی آب شناسی سال 90-91 نوبت دوم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
آب شناسی-هیدرولوژی
آبهاب زیرزمینی--هیدروژئولوژی
آتشفشان شناسی
آمار و احتمال
زبان تخصصی
زمین شناسی ساختاری
زمین شناسی فیزیكی
زمین شناسی مهندسی
زمین فیزیك--ژئوفیزیك
زمین شناسی اقتصادی
ژئوشیمی--مبانی زمین شیمی
سنگ شناسی آذرین و دگرگونی
فتوژئولوژی
محیط های رسوبی
هیدروژئوشیمی