بررسی نقش تحصیل كردگان بومی در توسعه شهری

بررسی نقش تحصیل كردگان بومی در توسعه شهری,دانلود بررسی نقش تحصیل كردگان بومی در توسعه شهری, توسعه شهری

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی نقش تحصیل كردگان بومی در توسعه شهری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

تعریف علمی اصطلاحات

فصل دوم:

ادبیات و پیشینة تحقیق

فصل سوم:

تاریخچة جامعه آماری

جامعه آماری

نمونة آماری و حجم نمونه

شیوه و ابزار نمونه گیری

محدودیت های تحقیق

فصل چهارم:

خلاصه و نتیجه گیری

یكی از اصلی ترین ویژگی های تحصیل كرده مان ، احساس ایفای نقش در فرآیندهای زندگی اجتماعی و سیاسی است . نگاه توده جامعه به قشر تحصیل كرده ، نگاهی متفاوت بوده چرا كه آنها گروه مرجع محسوب می شوند و بسیاری از مردم الگوی نقش خود را از میان تحصیل كردگان بر می گزینند . هر جامعه ای برای توسعه و پیشرفت خود نیازمند قشر تحصیل كرده است و در این چه آنها مؤثرند از سایر اقشار جامعه ایفای نقش می كنند ، اما در تاریخ ایران تحصیل كردگان نقش های متفاوتی داشته اند ، دسته ای از آنها در پی آن بودند تا جامعه ای ایرانی را به سمت توسعه حركت دهند و در نقش یك فعال اجتماعی قرار گیرند ، در این بین پاره ای از این دسته ، با بومی كردن آموخته های خود ، در مسیر توسعة ایران گام برداشتند و عده ای نیز می خواستند آنچه را كه آموخته اند همان را در جامعه ایران پیاده نمایند اما دسته ای دیگر راهی متفاوت در پیش گرفتند ، آنها كه بیشتر تحصیل كردگانی بودند كه سابقه ایلیاتی داشتند رهبری حركت های سیاسی ، اجتماعی را بر عهده گرفتند و با تشكیل گروه های فعال مخالف بودند و به حركت های سیاسی مخالف رژیم پیوستند . رهبری حركت های سیاسی در بسیاری از نقاط از جمله آذربایجان ، كردستان ، بلوچستان و ... با همین تحصیل كردگان اصلی بود . جرقة بروز گرایش به سمت مركز گریزی پس از سقوط رضاشاه از سوی تحصیل كردگانی بود كه هنوز از وابستگی های اصلی دل نكنده بودند در همه ی این حركت های سیاسی ، نخبگان طایفه ای ، منابع مالی و رفاهی را فراهم می كردند و تحصیل كردگان نیز پایه های فكری گرایش های قومی را تشكیل می دادند .