شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس

جشنواره مجازی الگوهای تدریس,مقدمه,رویکردها ,کمیته برگزاری (استانی ،منطقه ای),کمیته استانی,کمیته منطقه ای ,* مراحل برگزاری جشنواره ,* مخاطبین ,*نحوه ی اجرا , *گستره فعالیت طرح , * مستند کردن اثراز طریق فیلمبرداری,* نکات قابل توجه ,تقویم اجرایی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.مقدمهتحولات پرشتاب اقتصادی و اجتماعی در هزاره سوم به ویژه گسترش و توسعه فناور ی های اطلاعاتی و ارتبا طی اصلاحات آموزشی را اجتناب ناپذیر ساخته است، به طوری كه شوق ایجا د تغییر و تحو ل در بیشتر نظا مهای آموزشی دیده می شود. برنامه های بهسازی آموزش، همزمان با تحول در محتوا و برنامه های درسی به توانمند سازی معلم و كیفیت فرایند تعامل او با دا نش آمو زان در فرایند تدریس مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

جشنواره مجازی الگوهای تدریس

مقدمه

رویکردها :

کمیته برگزاری (استانی ،منطقه ای):

کمیته استانی:

کمیته منطقه ای:

* مراحل برگزاری جشنواره :

* مخاطبین :

*نحوه ی اجرا :

*گستره فعالیت طرح :

* مستند کردن اثراز طریق فیلمبرداری:

* نکات قابل توجه :

تقویم اجرایی: