بررسی مدیریت کسب و کار

کسب و کار,مدیریت,کارآفرینی,مدیریت کسب و کار

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی مدیریت کسب و کار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.مقدمه 1درباره مدیریت 2ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار 2وظایف و فعالیتهای مدیریت 3سازمان چیست ؟ 4سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص 6تصمیم گیرى 6طرح کسب و کار 7اجزاى یک طرح کسب و کار 7اندیشه )ایده( کسب و کار 8شروع کسب و کار 9وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار 11مدیریت بازاریابی 11مدیریت مالی 11هزینههاى شروع کار 11انواع شرکتها 13اهمیت بیمه در مدیریت کسب و کار 14فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه کسب و کار 11مزایای تکنولوژی اطلاعات برای شرکتها 16پنج مهارت کسب و کار آینده ساز 77مدیریت اخلاق در محیط کار 11ارتقاى کسب و کار 79چرا یک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟ 022مفهوم عملی فرانشیز 21مدیریت بحران از نگاه کارآفرینان 22بحران چیست ؟ 23روانشناسی برخورد با بحران 24مدیریت در

مقدمه

درباره مدیریت

ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

وظایف و فعالیتهای مدیریت سازمان چیست ؟

سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص تصمیم گیرى

طرح کسب و کار اجزاى یک طرح کسب و کار اندیشه )ایده(

کسب و کار شروع کسب و کار وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار

مدیریت بازاریابی

مدیریت مالی

هزینه هاى شروع کار انواع شرکتها

اهمیت بیمه در مدیریت کسب و کار فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه

کسب و کار مزایای تکنولوژی اطلاعات برای شرکتها

پنج مهارت کسب و کار آینده ساز مدیریت

اخلاق در محیط کار

ارتقاى کسب و کار

چرا یک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟

مفهوم عملی فرانشیز مدیریت بحران از نگاه کارآفرینان بحران چیست ؟

روانشناسی برخورد با بحران مدیریت دربحران