رشد و توسعه شهرنشینی در ایران و پیامدهای مربوطه

شهرنشینی,توسعه انسانی,آسیبهای اجتماعی,تولید ناخالص داخلی,پیامدهای شهرنشینی,رشد و توسعه شهرنشینی در ایران,توسعه شهر نشینی و پیامدهای آن درایران,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد رشد و توسعه شهرنشینی در ایران و پیامدهای مربوطه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

شهرنشینی یكی از مهمترین پدیده های عصر حاضر است تا جائیكه صحبت از انقلاب شهری در دنیا می شود در ایران تحول شهرنشینی بسیار شتابان و سریع بوده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم0/96 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعیرشد و توسعه شهرنشینی در ایران و پیامدهای مربوطه چكیدهشهرنشینی یكی از مهمترین پدیده های عصر حاضر است. تا جائیكه صحبت از انقلاب شهری در دنیا می شود. در ایران تحول شهرنشینی بسیار شتابان و سریع بوده است. متوسط رشد شهرنشینی در دوره مورد بررسی 4/4 درصد بوده است در حالیكه رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره 4/1 بوده است. از سوی دیگر یك قانون ساده جامعه شناختی می گوید هر تحول و تغییر خارج از قاعده و سازمانی منجر به پیامدهای ناخواسته بسیاری می شود. الگوی توسعه شهری در ایران الگوی تسلط تك شهری و نیز تمركز گرایانه بوده است. در سه چهار دهه اخیر ایران چندین بوم (Boom) مختلف را پشت سر گذاشته از آن جمله بوم نفت، بوم شهرنشینی و بوم زایشهای بسیار (جمعیت). در چنین شرایطی شهرنشینی با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود از جمله توزیع بیعدالتی، گسترش آسیبهای اجتماعی و ناهمگونی فزاینده اجتماعی و كمك به گسترش انواع بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. واژگان كلیدی:شهرنشینیتوسعه انسانیآسیبهای اجتماعیتولید ناخالص داخلیپیامدهای شهرنشینی مقدمهمطالعه شهر در معنای امروزی رشته جدیدی ست ، اگرچه شهر وتوجه به آن از قدمت بیشتری برخوردار است .در معنای اخیرپس از انقلاب صنعتی ست كه شهر در كانون توجه متفكران قرار می گیرد ، با این حال، شهر همیشه مشغله فكری بشر بوده است: در دنیای كهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستین، در قرون میانه در نظریات ماكیاولی همچنین در آثار فیلسوفان قرن 17 مانند "بودن" مطرح شده است و در طول قرن 18 شهر در تئوری اجتماعی ژان ژاك روسو بازتاب می‌یابد، ... اما هویت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتی است كه تغییر اساسی پیدا می‌كند (.(ennett;1970:5 پس از این تغییرات ،شهر در كانون توجهات صاحبنظران رشته های مختلف جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد، برنامه ریزی و ... قرار می گیرد. فهرست مطالبتوسعه شهر نشینی و پیامد های آن درایران 1چكیده 2واژگان كلیدی 3مقدمه 3بیان مسئله 5نمودار (1) چگونگی تحول وپیامد های شهر نشینی 8جامعه آماری: 10روش نمونه گیری شهروندان: 10جدول (1) شهر و حجم نمونه انتخابی در آنها 10روش نمونه گیری شهرداران 11صاحبنظران 114ـ3ـ ابزار گردآوری داده ها 11چهار چوب نظری تحقیق 11محقق مكاتب، آرا و نظریه‎های مربوط به شهر و شهرنشینی را به سه دسته اصلی زیر تقسیم كرده است: 12ب) نظریات سلبی (نگرش منفی) 13پ) نگرشهای بینابین 13یافته های تحقیق 15جدول (2) تغییرات جمعیت نقاط شهری كشور 75- 1335 16جدول (3) متوسط رشد سالانه جمعیت كشور به تفكیك نقاط شهری و روستائی 16جدول (4) مقایسه مهمترین مشكلات شهرنشینی كشور از نظر صاحبنظران، شهروندان و شهرداران 17جدول (5 ) مقایسه نظرات شهروندان ،شهرداران و صاحبنظران در خصوص تأثیر 18شهرنشینی بر پیشرفت جوامع )به درصد) 18جدول ( 6 ) مقایسه نظرات شهروندان ،شهرداران و صاحبنظران در باره تاثیر شهرنشینی بر گسترش انحرافات اجتماعی (به درصد) 19جدول ( 7) تفاوت‌های شهرنشینی قبل و بعد از انقلاب (به ترتیب اولویت ) 19الف: تحلیل و تفسیر نتایج داده‌های ثانویه 20شاخصهای توسعه 21شاخصهای مورد بررسی 22جدول (8 ) شاخص توسعه شهری، فرهنگی و اقتصادی استانها 24جدول (9) طبقه بندی سطوح توسعه فرهنگی استانها 26جدول (10) دامنه نمرات توسعه اقتصادی استانها 27آزمون فرضیات و تحلیل نتایج 29جدول ( 11 ) ماتریس همبستگی شهرنشینی و متغیر‌های مورد بررسی 30شهرنشینی و رابطه آن با شاخصهای اجتماعی و اقتصادی 34جدول (12) رابطه بین میزان شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی 34جدول (13) رابطه شهرنشینی و امید زندگی در جهان 34جدول (14) رابطه شهرنشینی و امید زندگی در ایران 37جدول (15) رابطه بین شهرنشینی و مرگ ومیر كودكان در جهان 37جدول (16) همبستگی شهر نشینی و نرخ مرگ و میر كودكان در ایران 38جدول (17) رابطه بین تولید سرانه و میزان شهرنشینی در جهان 40جدول (18) رابطه بین میزان شهرنشینی و سهم از تولید ناخالص داخلی 40جدول (19) همبستگی بین میزان رشد شهر نشینی و نرخ رشد جمعیت كشور 41جدول (20) رابطه شهر نشینی و رشد طبیعی سالانه جمعیت در جهان 42نتیجه گیری: 43منابع و مآخذ 44
"