دانلود تحقیق درباره عزت نفس و موفقیت word

دانلود تحقیق عزت نفس,تحقیق عزت نفس doc,تحقیق کامل موفقیت,تحقیق درباره عزت نفس,تحقیق موفقیت با فرمت ورد,تحقیق درمورد عزت نفس چیست,تحقیق دانش آموزی درباره موفقیت,تحقیق دانشجویی درباره عزت نفس

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق درباره عزت نفس و موفقیت word آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این تحقیق بررسی عزت نفس و موفقیت با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات23حجم31/889 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق بررسی عزت نفس و موفقیت با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مناعت طبع یاعزت نفس

عزت نفس وموفقیت

خودکنترلی درسازمان

ماهیت وهدف خودکنترلی

کارکرد کنترل درسازمانهای پیشرفته

خودکنترلی

نقش کنترل خوددرسازمانها

مزایا ومنابع کنترل درونی وبیرونی

ضعف ومحدودیت های کنترل مبتنی برخود

مفهوم خودکارآمدی

برداشت انسان ازخودکارآمدی

تاثیرخودکارآمدی برفرایندهای انگیزشی

باورهای خودکارآمدی

مفهوم خودکارآمدی وخودنظم بخشی

داوری درمورد سطح خودکارآمدی

تحقیقات انجام شده داخلی

تحقیقات انجام شده خارجی

منابع

عزت نفس درجه تاثیر ،پذیرش وارزشمندی است که شخص نسبت به خود یاخویشتن احساس می کند .این احساس ممکن است در مقایسه با دیگران یا مستقل از آن باشد.عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن در یک سیستم اجتماعی نیاز مند است .(بروکنر،1988)

عزت نفس از نظر پوپ دارای ابعادمتفاوت استکه عبارتند از:عزت نفس اجتماعی ،تحصیلی ،خانوادگی وعزت نفس کلی .امانوع دیگر عزت نفس وجود دارد که عزت نفس کاری یا سازمانی است .بنابراین یکی از بزرگترین ابعاد معنادار درونی که در میان کارکنان یک سازمان تفاوت دارد،عزتنفس سازمانی است .بنابراین یکی از بزرگترین ابعاد معنادار درونی که در میان کارکنان یک سازمان تفاوت دارد ،عزت نفس سازمانی است .عزت نفس به عنوان پیش بینی کننده موثر در رفتار ،شناخت وعاطفه است.عزت نفس می تواند بررفتارهای کاری به دو شیوه تاثیر بگذارد :اول اینکه کارکنان سطوح کتفاوتی از عزت نفس در کار را دارندکه همین امر بر چگونگی فکار ،احساسات ورفتار آنها در کار مثر است .دوم اینکه افراد به طور کلی نیاز به احساس خوب بودن در موردخودشان ودر موردرفتار ویا فاکارشان را داشته ،آن را ارتقا می دهند تاعزت نفس خود را بهبود بخشند .(عابدی وباغبان ،1388ص49-66)


"