دانلوداهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی ،روش های اصولی و ارکان مهم آن که در دنیای امروز سبب موفقیت .....

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلوداهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی ،روش های اصولی و ارکان مهم آن که در دنیای امروز سبب موفقیت ..... آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ورد

26صفحه با قابلیت ویرایش

دانلوداهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی ،روش های اصولی و ارکان مهم آن که در دنیای امروز سبب موفقیت عرضه می شود.....

مقدمه

بیشتر مردم به اهمیت مذاكره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را صرف مذاكره می کنند. به علاوه، زندگی شخصی شان هم با مذاكره همرا ه است. موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاكره است.این مهارت یا ناشیگری آنان در مذاكره است که نظر مدیران، همکاران، زیر دستان، مشتریان، رقبا و سایرین را درباره موفقیت کاری شان شکل می دهد. مدیران، زمان و کوشش بسیاری را صرف مذاكره می کنند، اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاكره را به درستی می دانند.از این رو، بسیاری از مدیران حرفه ای نیازمند رویکرد بهینه در طرح ریزی و اجرای مذاكره‌ها هستند.مذاكره یک فرایند بسیار پویا، و نه یک جریان ایستا، است. یعنی از زمان شروع تا پایان مذاكره، فرایند مذاكره در معرض ارزیابی و تغییر است. حتی پیش از هر کنش و واکنشی ، دو طرف، جداگانه به بر آورد نیازها، علاقه ها و هدف ها می‌پردازند تا موقعیت خود و طرف مقابل را بسنجند. معمولا طی تعاملاتی که در مذاكره پیش می‌آید، این ارزیابی ها و بر آوردها در معرض تغییر و تحول اند. اطلاعات جدیدی که می رسند، باید ارزیابی و طبقه بندی شوند این پویایی و ماهیت تغییر پذیر گفت‌وگو است که سبب پیچیدگی و دشواری می شود. توجه به مذاكره و دیدن آن به صورت فرایندی پویا از تبادل کنترل شده اطلاعات، بر تأثیرهای مثبت مذاكره‌کننده می افزاید و مخاطره‌های ناشی از نقص و خلل در گرد آوری ، پنهان سازی، افشا یا توجه کامل به اطلاعات را به حداقل می‌رساندفرهنگ مارین وبستر مذاکره را عمل یا فرایند گفت و گو با دیگری برای دستیابی به توافق بر سر مسئله‌ای تعریف كرده است.در فرهنگ امریکن هریتیج مذاكره به صورت عمل یا فرایند گفت و گو با دیگران برای دستیابی به توافق یا یک موافقت نامه تعریف شده است.گفت و گویی که هدف آن دستیابی به یک توافق است، تعریفی است که فرهنگ اكسفورد از مذاكره ارائه داده است.همان گونه که ملاحظه می شود صرف نظر از تفاوت های جزئی، هر سه تعریف گفته شده تقریبا شبیه به هم هستند. دو عنصر گفت و گو و توافق در هر سه تعریف وجود دارد.

سوابق تحقیق

محققان زیادی در رابطه با این موضوع به تحقیق و پژوهش پرداخته اند که به چند نمونه از آنها می پردازیم:

الف) مارشال مک لوهان:

مک لوهان کانادائی با ارائه نظریه امتداد معتقد است: " هر وسیله ارتباطی امتداد یکی از حواس انسان است."بعنوان مثال خط امتداد چشمو رادیو امتداد شنوائی البته صرفا این ویژگی خاص وسایل ارتباط جمعی نبوده و همه وسایل و مصنوعات ساخت بشر را در بر می گیرد مثلا چرخ می تواند امتداد پا باشد.ولباس امتداد پوست مک لوهان ارتباط را واجد اصالت دانسته و مبنای تحول و تطورات تاریخی می داند وی تاریخ بشر را از روزنه اندیشه اصالت ارتباطات واجد سه مرحله می داند که عبارتند از:

مک لوهان وسایل ارتباطی را به وسایل ارتباطی سرد و گرم تقسیم می کند و معتقد است: وسایل ارتباطی که موجب مشارکت هر چه بیشتر مردم می گردند مثل جلسات ورک شاپ یا سمینارها وسایل ارتباطی سر هستند در حالی که جلسات سخنرانی که در آن یک نفر سخنرانی کرده و دیگران فقط شنونده اند و مشارکتی ندارند وسایل ارتباطی گرم به حساب می آیند.