بررسی ارتباط عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی بر رضایت شغلی

منابع انسانی , تئوری دو عاملی , تئوری هرزبرگ , عوامل بهداشتی , عوامل انگیزشی , رضایت شغلی , هرزبرگ , مدیریت منابع انسانی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی ارتباط عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی بر رضایت شغلی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان :

حوزه کاربرد: مهندسی صنایع، مدیریت منابع انسانی

تعداد صفحات: 13 صفحه

تئوری دو عاملی بهداشتی-انگیزشی هرزبرگ یک مجموعه از عواملی که منجر به عدم رضایت شغلی می شود را مشخص نموده است که این عوامل را بهداشت یا نگهدارنده معرفی می کند. همچنین مجموعه عواملی که باعث رضایت شغلی و انگیزه در شغل می شود، تحت عنوان عوامل انگیزش مطرح می کند.

عوامل بهداشتی یا نگهدارنده عبارتند از: حقوق، مقام، شرایط کاری، سرپرستی، خط مشی ها، مدیریت سازمان، روابط متقابل افراد و ... این عوامل مستقیماً با فعالیت کاری افراد ارتباطی ندارد، اما وقتی کیفیت آنها کاهش می باید، باعث نارضایتی کارکنان می گردد. عوامل انگیزاننده عبارتند از شرایط ذاتی یک شغل که می تواند منجر به رضایت شغلی افراد گردد.

بررسی در جامعه آماری، با عوامل موثر بر تئوری مذکور صورت گرفته است. پژوهش مذکور بر اساس جمع آوری داده از طریق پرسشنامه با روایی و پایایی مناسب، مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت ارتباط عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی بر رضایت شغلی در جامعه آماری مورد مطالعه، نتیجه گیری و تحلیل شده است.

این تحقیق شامل 13 صفحه می باشد که ارتباط عوامل انگیزشی و بهداشتی تئوری هرزبرگ را بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان دولتی مورد بررسی قرار داده است.

فایل های ارائه شده برای این پژوهش به صورت Word و PDF در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در صورت خرید این پژوهش، علاوه بر دسترسی به لینک دانلود، فایل توسط ایمیل بصورت پیوست (Attachment) نیز برای شما ارسال خواهد شد.